|
 
INDEX
O CBBiH
   
 Opće informacije o banci
 Zakonska regulativa
 Organizacijska struktura CBBiH
 Struktura Upravnog vijeća i Uprave CBBiH
 Upravljanje ljudskim resursima
 Strateški plan CBBiH 2011.-2017.
 Financijska izvješća CBBiH
 Mjesečna bilanca stanja CBBiH
 Mjesečna bilanca stanja CBBiH - serija podataka (1997-2014)
Novac BiH
Tečajna lista
Odnosi s javnošću
Platni sustavi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Putokazi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?  PDF  Štampaj
Opće informacije o banci
 

Centralna banka Bosne i Hercegovine osnovana je 20. lipnja 1997. godine Zakonom o Centralnoj banci koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Centralna banka je počela sa radom 11. kolovoza 1997. godine.

CILJEVI I ZADACI

Osnovni ciljevi i zadaci Centralne banke su utvrđeni zakonom sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom (1KM : 0,51129 EURO), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom tečaju 1KM : 0,51129 EURO. Centralna banka definira i kontrolira provođenje monetarne politike Bosne i Hercegovine. Centralna banka upravlja službenim deviznim pričuvama ostvarenim izdavanjem domaće valute.
Centralna banka pomaže i održava odgovarajuce platne i obračunske sustave. Također, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo be-ha entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

USTROJ CENTRALNE BANKE

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrdivanje monetarne politike i kontrolu njezinog provođenja, ustroj i strategiju Centralne banke sukladno ovlastima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na razdoblje od pet godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova.
Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnoga vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Svaki viceguverner je neposredno odgovoran za rad jednoga odjela - sektora Centralne banke.

Centralna banka ima Središnji ured, tri glavne jedinice i dvije podružnice. Središnji ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Podružnice su: CBBiH Podružnica Brčko i Glavna banka RS CBBiH Podružnica Pale.

ADRESE SREDIŠNJEG UREDA I GLAVNIH JEDINICA I PODRUŽNICA

Središnji ured Centralne banke Bosne i Hercegovine -
Maršala Tita 25, 71 000, Sarajevo
Glavna jedinica Sarajevo - Mehmeda Spahe 3, 71 000, Sarajevo
Glavna jedinica Mostar - Zagrebačka 10, 88 000, Mostar
Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH - Vidovdanska 19, 78 000, Banja Luka
Podružnica Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama - Milana Simovića 14, 71 420 Pale
Centralna banka Bosne i Hercegovine Podružnica Brčko - Bosne srebrene 28, 76 100, Brčko Distrikt

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnje izvješće za 2014. godinu
  Financijska izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, travanj 2015.
  Izvješće o financijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečna bilanca stanja, srpanj 2015.
  Bilten 1, 2015. (siječanj - ožujak)
  Sažeta financijska izvješća sukladno zahtjevima MRS (IAS) 34, na dan 30. lipnja 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, rujan 2015.
Tečajna lista za dan 05.09.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.755997
CHF 1 1.804438
 Kompletna tečajna lista
Posljednje izmjene
  Glavni interni revizor mr Edis Kovačević
  Član Upravnog vijeća CBBiH dr. Kemal Kozarić
  Član Upravnog vijeća CBBiH mr. Ankica Kolobarić
  Član Upravnog vijeća CBBiH dr. Ljubiša Vladušić
  Član Upravnog vijeća CBBiH mr. Trivo Marinković
Uvjeti korištenja