|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
   
 Faktoring
 Lizing
 Tržišta kapitala
 Banke i bankarske usluge
 Devizni kurs
 Efektivna kamatna stopa
 Promjenjiva kamatna stopa
 Rješavanje sporova – Procedure za prigovore
 Kreditni ugovor – važni elementi
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?  PDF  Štampaj
Tržišta kapitala:
Glavni učesnici na tržištu
 

Razvijena finansijska tržišta kao što je SAD razvila su cijeli niz finansijskih institucija.One se nastavljaju mijenjati i inovirati, dok istovremeno uvode u potpunosti nove institucije.Finansijsko tržište u BiH je relativno nerazvijeno i uključuje samo određene osnovne vrste finansijske institucije. Glavni učesnici na tržištu kapitala u BiH jesu:

  • Komisija za vrijednosne papire
  • Registar vrijednosnih papira
  • Investicioni fondovi (IF);
  • Kompanije za upravljanje fondovima (DUF);
  • Brokerske kuće
  • Depozitne banke;
  • Custodian banke;
  • Brokeri i investicijski savjetnici.

Investicioni fondovi su finansijske institucije koje emituju vrijednosne papire kako bi prikupile kapital i investirale ga u druge kompanije. Prema propisima o fondovima FBiH i RS, one takođe uključuju bilo koje pravno lice, kompaniju, ili nekoliko vrsta imovine gdje, bez obzira na pravni oblik, učešće se nudi na osnovama dionica ili sličnog vrijednosnog papira sa ciljem prikupljanja depozita u gotovini i izričite svrhe investiranja preko 60% ovih investicija u portfolio vrijednosnih papira, novčane depozite, ili drugu aktivu, tako da investitori ne nadgledaju odluke o investiciji na dnevnoj osnovi, a osnovni cilj je da se sačuva prinos na investiciju za investitore, bilo u profitu bilo u drugom obliku koristi.

U praksi, ovi fondovi su organizovani kao otvoreni fondovi bez fiksnog iznosa kapitala ili kao zatvoreni investicijski fondovi. Ključna tačka u vezi otvorenih investicijskih fondova bez fiksnog iznosa kapitala je da se novčana sredstva mogu uplatiti ili povući dobrovoljno. Ovaj mehanizam obuhvata promjenljivi kapital, npr. kada depozitari deponuju novac, kapital fonda (aktiva) se povećava, i obratno, kada povuku svoja novčana sredstva, aktiva fonda se smanjuje. Zatvoreni investicijski fondovi imaju fiksni kapital deponovan u toku njegovog formiranja, tj uspostavljanja. Ovaj fiksni kapital se ne mijenja u toku poslovanja zatvorenog investicionog fonda.

Kompanija za upravljanje fondom - je pravno lice osnovano kao kompanija sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo, čije aktivnosti obuhvataju uspostavljanje i upravljanje investicionim fondovima, tj. investiranje fondova za njih same i za imaoce udjela u otvorenim ili zatvorenim investicijskim fondovima, kao i ostali zadaci predviđeni zakonom.

Brokerske kuće (brokeri) su pravna lica koja imaju dozvolu da obavljaju brokerske poslove. Ovi poslovi uključuju prodaju i kupovinu vrijednosnih papira za sebe ili za klijenta uz određenu naknadu.

Depozitarne banke su institucije koje obavljaju poslove izdavanja vrijednosnih papira i monetarne transakcije koje se odnose na trgovanje vrijednosnim papirima na berzi ili na drugim regulisanim javnim tržištima.

Custodian banke su institucije koje pružaju usluge sigurnog čuvanja vrijednosnih papira, transakcija poravnanja, prikupljanja prihoda, zastupanja klijenata, izvještavanja o transakcijama, kupovine i sigurnog čuvanja državnih ili korporativnih obveznica i osiguranja informacija o lokalnim tržištima kapitala, itd. Usluge čuvanja većim dijelom koriste investicioni fondovi, osiguravajuće kompanije, banke, brokeri i velike kompanije.

Brokeri su individualna lica koja su položila profesionalni brokerski ispit i imaju dozvolu za obavljane brokerskih zadataka. Broker je ovlašteni posrednik u trgovanju vrijednosnim papirima u svoje vlastito ime za klijenta (komisionar) ili u klijentovo ime (agent). Oni posreduju između investitora (kupca robe ili vrijednosnih papira) i vlasnika imaoca (tj. dobara ili vrijednosnih papira). Brokeri naplaćuju proviziju za svoje usluge, koja se plaća po zatvaranju transakcije. Brokeri se često miješaju sa zastupnicima, koji obavljaju zadatke kupovine i prodaje vrijednosnih papira za sebe kako bi imali koristi od razlike u cijeni.

Investicijski savjetnici su individualna lica koja su položila stručni ispit za investicijske savjetnike. Oni obavljaju i pružaju savjetodavne usluge klijentima, a koje se odnose na trgovanje vrijednosnim papirima, investicijama u vrijednosne papire i druge transakcije koje se tiču vrijednosnih papira s ciljem diverzifikacije i minimaliziranja rizika ili maksimalizacije profita.

Drugi značajni učesnici na tržištima kapitala obuhvataju Komisiju za vrijednosne papire i Registar vrijednosnih papira. Da bi shvatili o čemu je riječ, pogledajte gornji  dio teksta.

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Mjesečni ekonomski pregled, februar 2016.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, april 2016.
  Bilten 4, 2015. (oktobar - decembar)
  Finansijski izvještaji na dan 31. marta 2016.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, maj 2016.
Kursna lista za dan 28.05.2016.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.751280
CHF 1 1.767103
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Guverner CBBiH prisustvuje Ekonomskom i finansijskom dijalogu između EU i Zapadnog Balkana i Turske u Briselu
  Ambasador IR Iran posjetio CBBiH
  CBBiH redizajnira web stranicu
  U CBBiH uspostavljen Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS)
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
Uslovi korištenja