Član Upravnog vijeća CBBiH mr.Ankica Kolobarić

Ankica Kolobarić rođena je 16. maja 1955. godine u Mostaru, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, te Ekonomski fakultet. Na ovom fakultetu je odbranila i magistarski rad o temi „Uticaj interne revizije na smanjenje rizika u bankarskom poslovanju Federacije BiH“ i time stekla akademsko zvanje magistra ekonomskih nauka.  

Posjeduje bogato bankarsko iskustvo u komercijalnom bankarstvu. Stručno se usavršavala za stečajnog i likvidacijskog upravitelјa, ovlašteni je eksterni revizor, te ovlašteni interni revizor –  specijalista za banke i finansijske institucije, privredu i budžetske institucije. Jedan je od suosnivača Udruženja internih revizora Bosne i Hercegovine, priznatog kao Institut internih revizora Bosne i Hercegovine od strane Globala IIA, gdje je već desetak godina aktivni član i predavač, te predano radi i doprinosi što bolјoj promociji i razvoju struke interne revizije kao jednog od bitnih stubova u okviru korporativnog upravlјanja u BiH.

Odlukom guvernera i uz odobrenje Upravnog vijeća CBBiH, od 1. jula 2004. godine preuzima dužnost glavnog internog revizora. Od 1. juna 2008. godine obavlјa dužnost viceguvernerke nadležne za Sektor za administraciju i finansije CBBiH, a od 1. jula 2013. godine imenovana je za viceguvernerku nadležnu za Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme. 

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 13. jula 2015. godine, imenovana je za člana Upravnog vijeća CBBiH na mandatni period od šest godina.

Newsletter CBBiH