Član Upravnog vijeća CBBiH dr. Ljubiša Vladušić

Rođen je 22. marta 1955. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1978. godinesa temom „Uloga i značaj MMF-a u zemljama u razvoju“.Postdiplomski studij okončao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je odbranio magistarski rad pod naslovom „Funkcija tražnje novca“. Doktorsku disertaciju „Privatna štednja kao faktor oporavka i ekonomskog rasta u postkonfliktnoj BiH“ odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2009. godine. Iste godine biran je u zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a 2014. godine u zvanje vanrednog profesora.

Tokom profesionalne karijere obavljao je različite poslove i bio na odgovornim funkcijama. Od 1980. godine radio je u „Energoinvestu“ na poslovima finansija i interdisciplinarnim istraživanjima. U periodu od 1981. do 1983. godineprofesinalno je obavljao funkcije u Savezu socijalističke omladine: predsjednik opštinske konferencije Novi Grad Sarajevo i komandant omladinske akcije.Od 1984. do 1991. godine bio je direktor Doma mladih Skenderija u Sarajevu. Od 1992. do 1997.bio je funkcioner Vlade RS, na pozicijama zamjenika direktora Direkcije za humanitarna pitanja, komesara za izbjeglice i ministra u Vladi RS. Od 1997. do 2009. radio je u Centralnoj banci Bosne iHercegovine (CBBiH) na poziciji viceguvernera. Od 2004. do 2010. godine bio je ovlašteni predstavnik BiH u Komitetu po aneksu C – raspodjela finansijske aktive i pasive na osnovama Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ. Od 2010. do 2012. bio je savjetnik guvernera za finansijska tržišta, a od 2010. godine angažovan je i kao nastavnik na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Za dekana Ekonomskog fakulteta izabran je 2012. godine i na toj funkciji se nalazi i danas.

Oblastinjegovog naučnog interesovanja su ekonomska politika i razvoji monetarna politika. Autor je knjige „Štednja i ekonomski rast u BiH“, te koautor knjiga „Budžetska ekonomija i deficitarno finansiranje“ i „Finansiranje razvoja“.Svoje naučne radove redovno prezentuje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Veliki broj naučnih i stručnih radova je objavio u visokorangiranim časopisima. Dobitnik je više nagrada i priznanja od kojih su mu u 2015. godini dodijeljeni Plaketa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Nagrada studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu za najboljeg dekana od 17 fakulteta ovog univerziteta, te Regionalna nagrada za  najuspješnijeg  menadžera u obrazovanju.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 13. jula 2015. godine imenovan je za člana Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine na mandatni period od šest godina.

Newsletter CBBiH