Član Upravnog vijeća CBBiH mr. Trivo Marinković

Senad Softić

Rođen je 14. februara 1955.godine u Prnjavoru. Mašinski fakultet, smjer organizaciono-proizvodni,završio je 1978. godine u Banjoj Luci. Na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 1994. godine je odbranio magistarski rad iz oblasti upravljanja projektima.

Profesionalnu karijeru započeo je 1978. godine u metaloprerađivačkom i prozvodnom preduzeću „Jelšingrad“ Banja Luka, gdje je radio do 1986. godine. Bio je predsjednik Odbora za plan i razvoj i predsjednik Odbora za finansije Republičke skupštine SRBiH – Vijeće udruženog rada, a potom i član Odbora za finansije Savezne skupštine SFRJ – Vijeće republika i pokrajina. Od 1991. do 1992. godine radio je u Saveznoj upravi carina SFRJ, a od 1992. do 2004. godine u Republičkoj upravi carina Republike Srpske na različitim izvršnim i rukovodnim poslovima. Od 2004. godine zaposlen je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH kao stručni savjetnik u kabinetu direktora, te kao šef Grupe za evropske integracije.

U okviru dodatnog stručnog angažmana bio je predstavnik RS i BiH u Regionalnom upravnom odboru projekta Svjetske banke za poboljšanje trgovine i transporta u zemljama JI Evrope. Sarađivao je sa predstavnicima misije EU za pružanje pomoći BiH u reformi carinskih i fiskalnih pitanja, bio član stručnog i pregovaračkog tima za pripremu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU, radne grupe i delegacije BiH u pripremi i vođenju pregovora o zaključivanju CEFTA i EFTA sporazuma, te stalni član Komisije za praćenje primjene Zakona o carinskoj politici. Trenutno je angažovan kao član stručne Radne grupe za izradu Strategije i Akcionog plana Integrisanog upravljanja granicom u BiH.

U sklopu stručnog usavršavanja, završio je specijalističku obuku iz oblasti reforme javne uprave u BiH, carine i PDV-a.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 13. jula 2015. godine, imenovan je za člana Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine na mandatni period od šest godina.

Newsletter CBBiH