Улога Централне банке Босне и Херцеговине у процесу интеграција БиХ у Европску унију

Поуздана, стабилна и независна централна банка осигуравањем монетарне стабилности доприноси макроекономској стабилности и бољој припремљености читаве земље у процесу европских интеграција. У складу са стратешким планом Централне банке, у циљупостепене конвергенције ка стандардима ЕУ и припремама за улазак у Европски систем централних банака (ЕСЦБ), Централна банкапримјењује проактиван приступ, уз институционални развој, усмјерен ка изазовима и захтјевима ЕУ претприступног процеса.

Централна банка Босне и Херцеговине учествује у свим фазама процеса европских интеграција БиХ и доприноси европском интеграцијском процесу БиХ у складу са својим надлежностима. Централна банка припрема информације, података и прилоге за редовни годишњи извјештај Европске комисије о БиХ и Програм економских реформи, и учествује у раду координационих и експертних структура БиХ које су успостављене у циљу провођења уговорних обавеза из обавеза Споразума о стабилизацији и придруживању и других обaвеза процеса европских интеграција.

Централну банку БиХ такође очекују Критеријуми конвергенције или критеријуми из Мастрихта, утврђени Уговором из Мастрихта 1992. године. Критеријуми конвергенције су критеријуми које морају задовољити државе чланице ЕУ да би ушле у трећу фазу Економске и монетарне уније и увеле евро те постале дио евросистема, јединственог монетарног подручја са заједничком валутом:

  • Стопа инфлације одређене државе чланице кандидата за ЕМУ не смије не смије бити за више од 1,5 процентнихпоена већа од просјечне стопе инфлације три државе чланице ЕУ с најнижим остварењем инфлације.
  • Буџетски дефицит не смије прелазити 3% БДП-а
  • Јавни дуг као удио у БДП-у не смије прећи 60%
  • Просјечне номиналне дугорочне каматне стопе не смију прелазити 2% у односу на каматне стопе три земље ЕУ с најнижом стопом инфлације
  • Стабилност девизног курса и учешће у ERM II (механизам девизног курса): у периоду од најмање двије године прије увођења евра, курс валуте према евру мора флуктуирати унутар допуштених граница +/- 15 у односу на централни паритет.

Саопштења

Newsletter CBBiH