Сарадња с Европском централном банком

Имплементација ЕУ стандарда у пословање Централне банке, остварује се властитим капацитетима, коришћењем интерних ресурсаи кроз кроз билатералну и мултилатералну сарадњу с другим централним банкама и системску мрежу контаката.

Програм ЕЦБи евросистема: Анализа потреба Централне банке Босне и Херцеговине, март - септембар 2007. године

Централна банка је 2007. године кроз програм техничке помоћи успоставила директну сарадњу с Европском централном банком. У фебруару 2007.годинепотписан је трипартитни Протокол између Европске централне банке, Делегације Европске комисије у БиХ и Централне банке Босне и Херцеговине, након чега је услиједило и потписивање Меморандума о сарадњи између ЕЦБ-аи ЦББиХ, што је означило почетак реализације програма евросистема о анализи потреба и намјеру успоставе дугорочне сарадње у циљујачања институционалног капацитета и унапређења процеса припрема за учешће у раду Европског система централних банака (ЕСЦБ).

Програм евросистема о анализи потреба Централне банке Босне и Херцеговинеје финансирала ЕУ, имплементирала Европска централна банка (ЕЦБ) у партнерству с DeutscheBundesbankom, Банком Естоније, Банком Грчке, Банком Шпаније, Банком Француске, Банком Италије, Народном банком Аустрије и Банком Словеније.Програм је укључио анализу стања у седам пословних области и обухватио сљедеће функције ЦББиХ: економске анализе и истраживања; статистику; монетарну политику у оквиру аранжмана валутног одбора, платне системе; финансијску стабилност; интерну ревизију и координацију банкарске супервизије. Експерти евросистема су закључили да је ЦББиХ институција која има врлу добру техничку репутацију и способност, што се огледа у праксама и политикама које су у неким аспектима на нивоу или близу стандардима ЕУ. Истовремено, дате су препоруке и утврђена подручја у којима ће ЦББиХ морати постићи напредак кроз имплементацију нових правила и процедура, мијењајући праксе и обучавајући особље у наредним годинама како би, у оперативном смислу, убрзала припреме за приступање Европском систему централних банака када Босна и Херцеговина буде спремна да уђе у Европску унију (ЕУ).

ECB најављује програм сарадње са ЦББиХ који финансира ЕУ

Програм техничке сарадње са ЕЦБ: Имплементација препорука ЕЦБи евросистема, април 2010- септембар 2011. године

Програм је, финансирала Европска унија (ЕУ) кроз Инструмент програма за претприступну помоћ (IPA) а провела ЕЦБ у сарадњи са седам централних банака евросистема: Њемачке (Deutsche Bundesbank), Грчке (Bank of Greece), Шпаније (Banco de España), Италије (Banca d'Italia), Холандије (De Nederlandsche Bank), Аустрије (Oesterreichische Nationalbank) и Словеније (Банка Словеније). Експерти централних банака Бугарске и Румуније такође су дали допринос Програму.

Програм је представљао наставак програма који је успјешно реализован 2007. године и био је усмјерен на имплементацију препорука произашлих из Програма анализе потреба ЦББиХ у циљу постепене хармонизације стандарда пословања ЦББиХ са стандардима у ЕСЦБ/евросистему у припреми за приступање Босне и Херцеговине ЕУ.

Програм је укључио шест области: 1) статистику, 2) економску анализу и истраживање, 3) финансијску стабилност, 4) хармонизацију легислативе са ЕУ, 5) координацију интеграција са ЕУ и 6) унапређење услуга информационе технологије ЦББиХ.

Директна сарадња са експертима централних банка ЕСЦБ/евросистема, омогућила је увид и стицање знања о најбољим и најактуелнијим праксама и стандардима европског централног банкарства. Програм је допринио унапређењу техничких капацитета, јачању институционалне сарадње са БиХ и међународним финансијским институцијама, потврђујући да независна и јака централна банка представља основ за очување монетарне и финансијске стабилности једне државе на путу ка европским интеграцијама.Пројекат је оцијењен као врло успјешан и ЕЦБ је кроз трансфер искуства примјенила исти приступ и програм у сусједним земљама.

Пројекат унапређења процеса управљања људским ресурсима, у сарадњи с централним банкама Њемачке и Чешке.

Пројекат је финансирала Европска унија путем инстумента IPA 2007. Twinning light пројект за Централну банку Босне и Херцеговине у трајању од шест мјесеци је реализован у сарадњи с партнерским централним банкама Њемачке и Чешке и успјешно окончан 2010. године. Циљ Пројекта је унапређење процеса управљања људским ресурсима кроз модернизацију и повећање ефикасности управљања, што представља основ у припремама процеса интеграције у ЕУ.

Саопштења

Newsletter CBBiH