Član Upravnog vijeća CBBiH, dr Dragan Kulina

Dragan Kulina

Dragan Kulina rođen je 7. decembra 1963. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Profesor je Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Naučno zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2009. godine angažovan je u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH), prvo na dužnosti glavnog internog revizora (2009-2013), a od 2013. godine kao ekonomski istraživač-ekspert i savjetnik. Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 2000. godine imenovan je za zamjenika generalnog revizora Bosne i Hercegovine i na toj dužnosti je bio do isteka mandata, 2008. godine. Osim iskustva u javnom sektoru posjeduje i dugogodišnje iskustvo u privredi. Od 1996. godine do 2000. godine vršio je dužnost direktora sektora finansija i računovodstva u Tvornici pozamanterije, a u periodu od 1987. do 1992. godine radio je kao rukovodilac u preduzeću za puteve i kao saradnik na izradi projektne dokumentacije u Zavodu za studije i projektovanje.

U sklopu profesionalne karijere obavljao je dužnost predsjednika nadzornog odbora dioničkog društva, predsjednika upravnog odbora javne ustanove, potpredsjednika upravnog odbora državnog preduzeća te predsjednika i člana više odbora za reviziju. Kao predstavnik Bosne i Hercegovine, učestvovao je u radu više radnih tijela u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U svojstvu šefa i člana delegacije Bosne i Hercegovine bio je učesnik pet kongresa INTOSAI (u Seulu, Moskvi, Bonu, Krakovu i Meksiko Sitiju). U sklopu projekta tehničke pomoći švedske Vlade bio je oficir za vezu, projekt menadžer i vođa ekspertne grupe za izradu zajedničkog priručnika. Usavršavao se na Španskom institutu za fiskalne studije u Madridu, u Sjedinjenim Američkim Državama (Program usavršavanja u organizaciji World Leаrningi USAID) i u Švedskoj državnoj kancelariji za reviziju.

Studijske boravke ostvario je na univerzitetima Posdam, Uppsala, Oxford, Madison, Varšava i Berlin te različitim javnim institucijama u više od dvadeset evropskih i američkih država. Iskustvo vezano za funkcionisanje centralnih banaka sticao je tokom posjeta centralnim bankama Njemačke, Italije, Češke, Sjeverne Makedonije, Srbije, Austrije i Evropskoj centralnoj banci kao i na više međunarodnih skupova održanih pod okriljem centralnih banaka. Aktivni je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih simpozijuma, kongresa i konferencija. Predavač je na seminarima za računovođe i revizore, u školi internih revizora i u sklopu raznih međunarodnih projekata.

Povremeno je angažovan kao gostujući profesor na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji. U svojstvu autora i koautora objavio je pet knjiga, 90 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima izbornicima radova sa naučnih skupova i seminara. Posjeduje profesionalna zvanja ovlaštenog računovođe, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora kao i zvanje vještaka ekonomske struke. Govori engleski jezik.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine imenovan je za člana Upravnog vijeća CBBiH.Newsletter CBBiH