Zakonska regulativa

Dejtonski sporazum na bosanskom jeziku i Ustav Bosne i Hercegovine

dio koji se odnosi na CBBiH

Član VII


Centralna banka


Postojaće Centralna banka Bosne i Hercegovine koja će biti jedina odgovorna za izdavanje novca i monetarnu politiku u cijeloj Bosni i Hercegovini.

1. Nadležnosti Centralne banke određivaće Parlamentarna skupština. Međutim prvih šest godina poslije stupanja na snagu ovog Ustava, Centralna banka neće moći davati kredite štampanjem novca i u tom pogledu će funkcionirati kao currency board, poslije toga Parlamentarna skupština može tu nadležnost dati Centralnoj banci.

2. Prvo Upravno vijeće Centralne banke će se sastojati od Guvernera kojeg imenuje Međunarodni monetarni fond, nakon konsultacije sa Predsjednišvom, i tri člana koja imenuje Predsjedništvo, od kojih su dva iz Federacije (jedan Bošnjak i jedan Hrvat, koji će dijeliti jedan glas), te jedan iz Republike Srpske, a svi će imati mandat od 6 godina. Guverner neće biti državljanin Bosne i Hercegovine, niti bilo koje susjedne države. U slučajevima neriješenog rezultata glasanja, glas Guvernera će biti odlučujući.

3. Nakon toga Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine će se sastojati od pet osoba koja imenuje Predsjedništvo na period od 6 godina. Vijeće će imenovati za guvernera jednog od svojih članova na period od 6 godina.

Izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, objavljen u Službenom glasniku BiH, br. 1/97Newsletter CBBiH