Instrukcija o strukturi računa za obavljanje platnih transakcija

Godina VII - Broj 52, utorak, 12. decembra 2000. godineNa osnovu člana 38. Zakona o platnim transakcijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00), federalni ministar finansija, donosi

INSTRUKCIJU

O STRUKTURI RAČUNA ZA OBAVLJANJE PLATNIH TRANSAKCIJA

Član 1.
Ovom instrukcijom propisuje se struktura računa banaka za obavljanje platnih transakcija (u daljnjem tekstu: transakcijski račun).
Član 2.
Struktura transakcijskog računa sadrži 16 (šesnaest) cifara podijeljenih u 4 (četiri) odvojene grupe kako slijedi:

XXX YYY ZZZZZZZZ KK

Prva grupa od 3 (tri) cifre sadrži broj banke prema katalogu koji za banke vodi Centralna banka Bosne i Hercegovine.
Druga grupa od 3 (tri) cifre sadrži broj organizacionog dijela banke prema sjedištu banke dodijeljen po slobodnom izboru banke.
Treća grupa od 8 (osam) cifara sadrži broj računa klijenta dodijeljen po slobodnom izboru banke.
Četvrta grupa od 2 (dvije) cifre sadrži kontrolne brojeve utvrđene prema algoritmu Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Kao algoritam za određivanje kontrolnih cifara koristi se prema Međunarodnim standardima procedura ISO 7064, MOD 97 - 10 kako slijedi:
1. korak: na transakcijski račun bez kontrolnih cifara dodati dvije nule;
2. korak: podijeliti broj dobijen u koraku 1. sa brojem 97, tako da se dobije cijeli broj i decimalni ostatak koji se zanemaruje;
3. korak: cijeli broj dobijen u 2. koraku pomnožiti sa brojem 97;
4. korak: od broja iz 1. koraka oduzeti broj dobijen u 3. koraku tako da se dobije ostatak u vidu dvocifrenog broja;
5. korak: sabrati broj 97 sa brojem 1 i dobijeni iznos umanjiti za ostatak dobijen u 4. koraku tako da se dobije cijeli broj, koji će predstavljati kontrolne cifre;
6. korak: na transakcijski račun bez kontrolnih cifara dodati konačan broj dobijen u 5. koraku i na taj način dobijeni transakcijski račun je potpun;
7. korak: za potrebe provjere transakcijski račun iz 6. koraka podijeliti sa brojem 97 tako da se dobije cijeli broj i decimalni ostatak koji se zanemaruje;
8. korak: cijeli broj dobijen u 7. koraku pomnožiti sa brojem 97;
9. korak: od broja dobijenog u 6. koraku oduzeti broj dobijen u 8. koraku i rezultat mora biti broj 1.
Primjer za određivanje kontrolnih cifara:
1) slučaj kada je rezultat u 4. koraku različit od 0:
transakcijski račun broj: 006 000 01234567 KK
1. korak: (00)6 000 0123456700
2. korak: (00)60000123456700 / 97 = 618557973780,41
3. korak: 618557973780 x 97 = 60000123456660
4. korak: (00)6 000 01234567 00 - 60000123456660 = 40
5. korak: (97 + 1) - 40 =58
6. korak: 006 000 01234567 58
7. korak: (00)60000123456758 / 97 = 618557973781,01
8. korak: 618557973781 x 97 = 60000123456757
9. korak: 60000123456758 - 60000123456757 = 1
2) slučaj kada je rezultat u 4. koraku jednak 0:
transakcijski račun broj 006 000 01234586 KK
1. korak: (00)6 000 0123458600
2. korak: (00)60000123458600 / 97 = 618557973800 i ostatak = 0
3. korak: 618557973800 x 97 = 60000123458600
4. korak: 6000123458600 - 60000123458600 = 0
5. korak: (97 + 1) - 00 =98
6. korak: 006 000 01234586 98
7. korak: (00)60000123458698 / 97 = 618557973801,01
8. korak: 618557973801 x 97 = 60000123458697
9. korak: 60000123458698 - 60000123458697 = 1
Član 3.
Prije puštanja naloga za plaćanje u obradu, banke su obavezne osigurati, u svom informacionom sistemu, vezu broja transakcijskog računa i matičnog broja nalogodavca, fizičkog i pravnog lica, dodijeljenog rješenjem Federalnog zavoda za statistiku, radi provjere identiteta nalogodavca.
Član 4.
Banke su obavezne osigurati i dostaviti podatke o svim otvorenim transakcijskim računima nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Član 5.
Ova instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".Broj 03-02-4959/00 4. decembra 2000. godine Sarajevo
Ministar dr. Dragan Čović, s. r.Newsletter CBBiH