Instrukcija o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) - Objavljena u Službenim novinama Federacije BiH

Službene novine Federacije BiH

 

Godina XIV - Broj 4 

Ponedjeljak, 22. 1. 2007. godine
S A R A J E V O 

ISSN 1512-7079 

27

Na osnovu člana 53. Zakona o deviznom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98) i člana 38. stava 1. Zakona o platnim transakcijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00 i 28/03), federalni ministar finansija donosi 

INSTRUKCIJU 

O STRUKTURI I UPOTREBI MEĐUNARODNOG BROJA BANKOVNOG RAČUNA (IBAN) 

Član 1. 

Ovom instrukcijom propisuje se struktura Međunarodnog broja bankovnog računa -International Bank Account Number (u daljnjem tekstu: IBAN) za primjenu međunarodnih pravila i IBAN standarda u bankama, te obaveze (pravila) banaka koje moraju primjenjivati pri uvođenju, provjeri, upotrebi, kao i izvještavanju svojih klijenata, učesnika u platnom prometu, o njihovom IBAN-u. 

Pod bankom iz stava 1. ovog člana smatra se pravno lice u skladu sa Zakonom o bankama ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03). 

Član 2. 

IBAN je jedinstveni identifikator računa klijenta kod banke koja vodi KM i/ili devizne račune učesnika u platnom prometu. Struktura IBAN-a je u skladu sa međunarodnim standardom ISO 13616:1997, koji je prihvaćen od strane Evropske komisije za bankarsku standardizaciju. 

Računom u smislu stava 1. ove tačke smatra se račun koji se otvara za obavljanje poslova plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim transakcijama u devizama i KM. 

BIC - identifikacijska šifra banke (Bank Identifier Code) jedinstveni je međunarodni identifikator banke, koji se formira prema međunarodnom standardu ISO 9362. 

Član 3. 

IBAN se sastoji od 20 alfanumeričkih znakova, kako slijedi: 

a)    Prva dva znaka su slovne oznake za Bosnu i Hercegovinu, ISO standard 3166 (BA) 

b)    Druga dva znaka su kontrolni broj izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064, modul 97-10. 

c)    Narednih 16 znakova je BBAN (transakcijski račun) prema Instrukciji o strukturi računa za obavljanje platnih transakcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/00). 

c1)    BBB PPP KKKKKKKK CC gdje
BBB je trocifrena oznaka banke prema katalogu koji vodi CBBiH
PPP je trocifrena oznaka poslovnice banke prema slobodnom izboru banke
KKKKKKKK je osmocifreni broj računa klijenta banke dodijeljen po slobodnom izboru banke
CC dvocifreni kontrolni broj izračunat po međunarodnoj normi: ISO 7064, modul 97-10. 

Član 4. 

U IBAN-u se mogu upotrebljavati samo velika slova latiničnog pisma i arapski brojevi. 

U platnim dokumentima koji se dostavljaju elektronskim putem IBAN ne smije sadržavati prazna polja niti bilo koje druge znakove. 

U dokumentima u papirnom mediju IBAN se prikazuje tako da su svaka četiri znaka odvojena jednim praznim mjestom (xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx). 

Član 5. 

Banka dodjeljuje IBAN svakom svom učesniku u platnom prometu. 

Banka je dužna svakom svom učesniku u platnom prometu navesti IBAN na izvodu sa računa, kao i identifikacijsku šifru banke - BIC. 

Član 6. 

Banka je dužna provjeriti ispravnost strukture i tačnost kontrolnih brojeva IBAN-a pri prijemu priliva. 

Način izračuna IBAN-a nalazi se u Prilogu broj 1 "Instrukcija za izračunavanje IBAN-a i provjeru kontrolnog broja" ove instrukcije. 

Ako IBAN naveden na platnom nalogu nema propisanu strukturu ili ako su kontrolni brojevi netačni, banka pristupa procesu reklamacije u skladu sa internim procedurama. 

Član 7. 

Banke su dužne da račune iz stava 2. člana 2. ove instrukcije usklade sa odredbama instrukcije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove instrukcije.  

Član 8. 

Ova instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 


Broj 04-14-6035/06
10. januara 2007. godine
Sarajevo Ministar
Dragan Vrankić, s. r. 

 

Prilog broj: 1 

INSTRUKCIJA ZA IZRAČUNAVANJE IBAN-a
I PROVJERU KONTROLNOG BROJA 

Metod izračunavanja kontrolnog broja 

Za izračunavanje kontrolnog broja koristi se međunarodna norma ISO 7064, MOD 97-10, na slijedeći način: 

1.    Treba upisati broj transakcijskog računa u nizu bez razmaka: 

BBBPPPKKKKKKKKCC 

2.    Dodati oznaku za Bosnu i Hercegovinu (BA) i dvije nule (00) na kraj transakcijskog računa 

BBBPPPKKKKKKKKCCBAOO 

3.    U tom dobivenom nizu slova, (BA) treba pretvoriti u brojčane znakove u skladu sa međunarodnom normom ISO 13616 (tabela 1), prema kojoj je B = 11, A = 10 

BBBPPPKKKKKKKKCC111000 

4.    Dobiveni broj iz tačke 3. dijeli se sa 97, pri čemu se dobiva rezultat (decimalni broj se zanemaruje). 

5.    Rezultat iz tačke 4. pomnožiti sa brojem 97, pri čemu se dobije dvadesetdvocifreni broj koji se oduzme od broja u tački 3 i dobije se dvocifreni ostatak (NN). 

6.    Ostatak (NN) treba oduzeti od (97+1), što daje kontrolni broj (KB) 

    KB = (97+1)-NN. 

    Ako je rezultat manji od 10, dobivenom broju će prethoditi nula (0) 

 

    Primjer: 

1.    1990440001200279 

2.    1990440001200279BA00 

3.    1990440001200279111000 

4.    1990440001200279111000 / 97 = 20520000012374011453 

5.    20520000012374011453 x 97 = 1990440001200279110941
       1990440001200279111000-1990440001200279110941 =59 

6.    KB = (97+l)-59
       KB = 39 

 

IBAN = BA39 1990 4400 0120 0279 

Metod provjere kontrolnog broja 

1.    IBAN upisati u nizu bez razmaka 

2.    Oznaku države i kontrolni broj prebaciti na desni kraj niza 

3.    Slova pretvoriti u brojeve u skladu sa ISO 13616 (tabela 1) 

4.    Dobiveni broj podijeliti sa 97 

5.    Rezultat pomnožiti sa 97 

6.    Oduzeti rezultat od broja u tački 3 

7.    Ako je rezultat 1, IBAN je tačan
 

1.    BA39 1990 4400 0120 0279 

2.    1990440001200279BA39 

3.    1990440001200279111039 

4.    1990440001200279111039/97 = 20520000012374011454 

5.    20520000012374011454 x 97 = 1990440001200279111038 

6.    1990440001200279111039- 1990440001200279111038 = 1 


Tabela 1: Konverzija slova u brojeve 

A=10 

G=16 

M=22 

S=28 

Y=34 

B=11 

H=17 

N=23 

T=29 

Z=35 

C=12 

I=18 

O=24 

U=30 

 

D=13 

J=19 

P=25 

V=31 

 

E=14 

K=20 

Q=26 

W=32 

 

F=15 

L=21 

R=27 

X=33 

 Newsletter CBBiH