Instrukcija o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankarskog računa (IBAN) - Objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske

 

Službeni glasnik

Republike Srpske

 

 

Petak, 26. januar 2007. godine

Broj 4                        God. XVI

 

76

Na osnovu člana 38. Zakona o platnim transakcijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 12/01), člana 28. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 96/03 i 123/06) i člana 111. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Ministarstvo finansija donosi

 

INSTRUKCIJU

O STRUKTURI I UPOTREBI MEĐUNARODNOG

BROJA BANKARSKOG RAČUNA (IBAN)

 

1. Ovom instrukcijom propisuju se jedinstvena struktura međunarodnog broja bankarskog računa (International Bank Account Number - IBAN) i obaveze banaka da primjenjuju međunarodna pravila i IBAN standarde pri otvaranju, provjeri, upotrebi računa i izvještavanju klijenata banke o njihovom IBAN-u. Bankom, u smislu stava 1. ove tačke, smatra se banka koja je osnovana i posluje u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske i koja ima dozvolu Agencije za bankarstvo Republike Srpske za obavljanje usluga domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

2. IBAN je jedinstveni identifikacijski broj klijenta kod banke koja vodi račune u konvertibilnim markama ili devizne račune učesnika u platnom prometu. Struktura IBAN-a u skladu je sa međunarodnim standardom ISO 13616:1997 koji je prihvaćen od strane Evropske komisije za bankarsku standardizaciju. Računom, u smislu stava 1. ove tačke, smatra se račun otvoren kod banke za obavljanje poslova plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim transakcijama u konvertibilnim markama i devizama. Identifikacijska šifra banke (Bank Identifier Code - BIC) jeste jedinstveni međunarodni identifikacijski broj banke, koji se formira prema međunarodnom standardu ISO 9362.

3. IBAN se sastoji od ukupno 20 alfanumeričkih oznaka, kako slijedi:

a)     prve dvije oznake su slovne oznake za Bosnu i Hercegovinu, ISO standard 3166 (BA),

b)     druge dvije oznake su kontrolni broj izračunat prema međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97-10,

c)      narednih 16 numeričkih oznaka (XXX YYY ZZZZZZZZ KK) jeste osnovni broj bankarskog računa (Basic Banking Account Number - BBAN) - transakcijski račun utvrđen instrukcijom kojom se uređuje struktura računa za obavljanje platnih transakcija, od kojih je:

XXX - trocifrena oznaka banke prema katalogu koji za banke vodi Centralna banka Bosne i Hercegovine

YYY - trocifrena oznaka organizacijskog dijela banke prema sjedištu banke dodijeljena prema slobodnom izboru banke

ZZZZZZZZ - osmocifreni broj računa klijenta dodijeljen po slobodnom izboru banke

KK - dvocifreni kotrolni broj utvrđen prema međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97-10.

4. U IBAN-u se mogu upotrebljavati samo velika slova latiničnog pisma, abecedno alfabetirana (sa mogućnošću permutacije i ponavljanja njegovih oznaka), i arapski brojevi.

U nalozima za plaćanje datim u elektronskoj formi IBAN se koristi isključivo kao niz od 20 alfanumeričkih oznaka (bez praznih polja ili bilo kojih drugih oznaka).

U nalozima za plaćanje datim na pisanim i štampanim dokumentima 20 alfanumeričkih oznaka IBAN-a pišu se u pet grupa od po četiri oznake tako da je svaka grupa oznaka odvojena jednim praznim mjestom (xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx).

5. Banka dodjeljuje IBAN svakom učesniku u platnom prometu.

Banka je dužna svakom učesniku u platnom prometu navesti IBAN na izvodu sa računa, kao i identifikacijsku šifru banke - BIC.

6. Banka je dužna provjeriti ispravnost strukture i tačnost kontrolnih brojeva IBAN-a pri prijemu sredstava u korist računa učesnika u platnom prometu.

Način izračunavanja IBAN-a i provjera kontrolnog broja navedeni su u Prilogu ove instrukcije, koji je njen sastavni dio.

Ako IBAN naveden na nalogu za plaćanje nema propisanu strukturu ili ako su kontrolni brojevi netačni, banka je dužna sprovesti proces reklamacije u skladu sa internim procedurama.

7. Banka je dužna da račune iz tačke 2. stava 2. ove instrukcije uskladi sa ovom instrukcijom u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove instrukcije.

8. Ova instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 06.06/440-7/07

 23. januara 2007. godine
Banja Luka
 Ministar,
Aleksandar Džombić, s.r

 

Prilog

Način izračunavanja kontrolnog broja

Za izračunavanje kontrolnog broja koristi se međunarodni standard ISO 7064, MODUL 97-10, na sljedeći način:

1. upisati broj transakcijskog računa (BBAN) u nizu bez razmaka:

XXXYYYZZZZZZZZKK

2. Na kraju transakcijskog računa (BBAN) iz tačke 1. dodati:

- oznaku za Bosnu i Hercegovinu "BA" i

- dvije nule "00"

XXXYYYZZZZZZZZKKBA00

3. U dobijenom nizu iz tačke 2, slova "BA" pretvoriti u brojčane oznake u skladu sa međunarodnim standardom ISO 13616 (tabela 1), prema kojoj je: B = 11, A = 10

XXXYYYZZZZZZZZKK111000

4. Dobijeni broj iz tačke 3. podijeliti sa brojem 97, pri čemu se dobija količnik čiji se decimalni ostatak zanemaruje.

5. Rezultat iz tačke 4. pomnožiti sa brojem 97, a dobijeni proizvod (dvadestdvocifreni broj) oduzme se od broja iz tačke 3, nakon čega se dobije dvocifreni ostatak (NN).

6. Ostatak (NN) iz tačke 5. oduzeti od (97+1), što daje kontrolni broj (KB) KB = (97+1) - NN.

Ako je razlika iz tačke 6. manja od 10, ispred dobijenog broja dopisuje se nula (0).

 

Primjer:

1. 1990440001200279

2. 1990440001200279BA00

3. 1990440001200279111000

4. 1990440001200279111000 / 97 = 20520000012374011453

5. 20520000012374011453 x 97 = 1990440001200279110941

    1990440001200279111000 - 1990440001200279110941 = 59

6. KB = (97 + 1) - 59

    KB = 39

 

IBAN = BA39  1990 4400 0120 0279

Provjera kontrolnog broja

1. IBAN upisati u nizu bez razmaka

2. Oznaku države i kontrolni broj prebaciti na desni kraj niza

3. Slova pretvoriti u brojeve u skladu sa ISO 13616 (tabela 1)

4. Dobijeni broj podijeliti sa 97

5. Rezultat pomnožiti sa 97

6. Oduzeti rezultat od broja u koraku 3

7. Ako je rezultat 1, IBAN je tačan

 

1. BA39 1990 4400 0120 0279

2. 1990440001200279BA39

3. 1990440001200279111039

4. 1990440001200279111039 / 97 = 20520000012374011454

5. 20520000012374011454 x 97 = 1990440001200279111038

6. 1990440001200279111039 - 1990440001200279111038 = 1

 
Tabela 1: Konverzija slova u brojeve

A=10 

G=16 

M=22 

S=28 

Y=34 

B=11 

H=17 

N=23 

T=29 

Z=35 

C=12 

I=18 

O=24 

U=30 

 

D=13 

J=19 

P=25 

V=31 

 

E=14 

K=20 

Q=26 

W=32 

 

F=15 

L=21 

R=27 

X=33 

 Newsletter CBBiH