Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

____________________________________________________________________________________________________

O B A V I J E S T

Shodno Odluci o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine broj: UV-122-01-1-296-9/21 od 27.01.2021. godine (Službeni glasnik BiH, broj 10/21 od 16.02.2021. godine), naknada za pojedinačni izvještaj iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH na osnovu zahtjeva u pisanoj formi, uz dokaz o izvršenoj uplati na račun Centralne banke će počevši od 01.05.2021. godine iznositi 10 KM.

Počevši od 01.05.2021. godine, potrebno je da zahtjeve podnosite na Zahtjevu za izdavanje izvještaja iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, a koji je sastavni dio Odluke o izmjeni Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini broj: UV-122-01-1-892-6/21 od 29.03.2021. godinu (Službeni glasnik BiH, broj 22/21 od 13.04.2021. godine).

____________________________________________________________________________________________________

 

OPĆENITO O REGISTRU

Šta je Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata?

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Registar) sadrži račune poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini koji platni promet u Bosni i Hercegovini obavljaju preko računa otvorenih u komercijalnoj banci i računa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

 

Za štа služi Registar – kome je od koristi?

Registar će najviše pomoći komercijalnim bankama, poreznoj upravi i policiji i ostalim nivoima vlasti prilikom otkrivanja finansijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci mogu iskoristiti na nezakonit način, kao što su izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca.

Registar će, također, pružati informacije svim pravnim i fizičkim licima koji naplatu svojih potraživanja moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija.

Ko su poslovni subjekti čiji se računi vode u Registru?

Pod poslovnim subjektima čiji se računi vode u Registru podrazumijevaju se: institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave, drugi oblici organizovanja čije je osnivanje registrovano kod nadležnog organa ili osnovano zakonom, pravna lica ili dijelovi pravnih lica, privredna društva, javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, udruženja, fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost i drugi poslovni subjekti kojima je dodijeljen jedinistveni identifikacioni broj (JIB).

 

 

AŽURIRANJE/ODRŽAVANJE I PRISTUP REGISTRU

Ko vodi registar?

Registar uspostavlja i vodi Centralna banka Bosne i Hercegovine kao elektronsku zbirku podataka o računima poslovnih subjekata.

 

Koji podaci se dostavljaju u Registar?

U Registar se dostavljaju sljedeći podaci za poslovne subjekte:

 1. Broj računa;

 2. Vrsta računa;

 3. Kanton;

 4. Općina;

 5. Naziv poslovnog subjekta;

 6. Poštanski broj sjedišta poslovnog subjekta;

 7. Adresa sjedišta poslovnog subjekta ulica i broj;

 8. Naziv grada sjedišta poslovnog subjekta;

 9. Jedinstveni identifikacioni broj poslovnog subjekta;

 10. Šifra glavne djelatnosti poslovnog subjekta - stari format;

 11. Šifra glavne djelatnosti poslovnog subjekta - novi format;

 12. Oblik organizovanja poslovnog subjekta;

 13. Oblik svojine poslovnog subjekta;

 14. Status računa:

 15. Datum i vrijeme zadnje promjene statusa računa;

 16. Tip računa;

 17. Poreski broj poslovnog subjekta;

 18. Matični broj poslovnog subjekta;

 19. Teritorijalno-politička zajednica;

 20. ID banke;

 21. Tip promjene;

 22. Datum i vrijeme otvaranja računa;

 23. Datum i vrijeme zatvaranja računa;

 24. Datum i vrijeme kada je račun postao glavni račun;

 25. Datum i vrijeme otkazivanja glavnog računa;

 26. Preneseno s računa – broj računa;

 27. Preneseno na račun – broj računa;

 

Ko i kada dostavlja podatke u Registar?

Poslovne banke i Centralna banka Bosne i Hercegovine podatke dostavljaju odmah nakon nastanka promjene na računu, a naročito podatke o otvaranju i zatvaranju računa, blokadi i deblokadi računa i promjeni glavnog računa.

 

Ko odgovara za tačnost podataka u Registru?

Za ispravnost podataka u Registru odgovaraju isključivo komercijalne banke.

 

Ko odgovara za ažurnost podataka u Registru?

Centralna banka Bosne i Hercegovine odgovara za pravovremeno prikupljanje izmjena, ažuriranje i distribuciju podataka.

 

Kako se može pristupiti podacima iz Registra?

Podacima iz Registra se može pristupiti:

 1. Direktnim uvidom putem interneta i

 2. U formi pojedinačnih izvještaja.

 

Plaća li se pristup Registru – ko i koliko?

Besplatan direktan uvid u podatke iz Registra putem interneta imaju: Centralna banka Bosne i Hercegovine, entitetske Agencije za bankarstvo, institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave, poslovne banke i korisnici kojima je Centralna banka Bosne i Hercegovine na osnovu pisanog zahtjeva izdala odobrenje.

 

Pristup Registru putem interneta je moguć ukoliko su ispunjeni određeni preduslovi i to:

 • Popunjen obrazac «Zatjev za pristup institucije», gdje će se zaokružiti da se traži pristup JRR putem interneta,potrebno je s pratećom dokumentacijom dostaviti u Centralnu banku Bosne i Hercegovine poštom na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, Odjeljenje za platne sisteme, 71000 Sarajevo
 • Odobrenje Centralne banke Bosne i Hercegovine za pristup JRR-u putem interneta
 • Računar s određenom minimalnom konfiguracijom
 • Čitač i „pametna“ kartica ili USB ključ pomoću kojih se pristupa Registru a koji su personalizovani i glase na određenog korisnika unutar institucije
 • „Pametna“ kartica ili USB ključ se naručuju od Halcom d.o.o. putem obrasca „Halcom – Zahtjev za izdavanje kartice ta rad na sistemima JRR/CRK i ACH“ i plaća se njihovo izdavanje i instalacija po važećem cjenovniku
 • Za korisnika za kojeg je naručena „pametna“ kartica ili USB ključ od Halcom d.o.o. popunjava se obrazac „Zahtjev za pristup / promjenu permisija korisnika“ u kojem se minimalno zaokruži da se u Listi permisija za JRR traži permisija „pristup izvještajima za poslovne subjekte“ te se isti dostavi u Centralnu banku Bosne i Hercegovine poštom na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, Odjeljenje za platne sisteme, 71000 Sarajevo

Pristup putem interneta, nakon prethodno izvršenih svih radnji, biće omogućen nakon uplate naknade od 100 KM mjesečno (u skladu s Odlukom o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine). Uplata se vrši unaprijed za naredni mjesec (ili duži period) i važi od momenta davanja pristupa podacima.

PODACI IZ REGISTRA – UPOTREBA, VRSTA IZVJEŠTAJA, DOSTAVA, PREUZIMANJE

Za šta mogu služiti podaci iz Registra?

Svi korisnici izuzev Centralne banke Bosne i Hercegovine i poslovnih banaka izvještaje iz Registra mogu koristiti samo za vlastite potrebe i ne mogu ih dalje koristiti u druge svrhe, kao ni distribuirati.

 

Koje vrste izvještaja se mogu dobiti iz Registra?

Iz Registra se mogu dobiti sljedeće vrste izvještaja:

 1. Izvještaj o računu poslovnog subjekta,

 2. Izvještaj o istoriji statusa računa poslovng subjekta,

 3. Izvještaj o računima poslovnog subjekta,

 4. Izvještaj da poslovni subjekt nema evidentiran niti jedan račun u Jedinstvenom registru računa u BiH,

 5. Izvještaj o računu poslovnog subjekta – Glavni račun i

 6. Izvještaj o promjeni glavnog računa poslovnog subjekta.

 

Kako se podnosi zahtjev za dostavljanje izvještaja iz Registra - koliko se plaća?

Podnosilac popunjen pisani zahtjev podnosi glavnoj jedinici ili filijali Centralne banke Bosne i Hercegovine te u skladu s važećom Odlukom o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine uplaćuje shodno Uputstvu za uplatu navedenom na zahtjevu.

 

Ko i kako dostavlja izvještaje iz Registra?

Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši distribuciju podataka iz Registra u formi pojedinačnih izvještaja preko organizacionih jedinica (glavne jedinice i filijale), a na osnovu pisanog zahtjeva podnesenog glavnoj jedinici ili filijali Centralne banke Bosne i Hercegovine. Obrazac pisanog zahtjeva se može preuzeti na internet stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine ili u glavnoj jedinici ili filijali Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Adrese i kontakti glavnih jedinica i filijala:

Glavna jedinica Sarajevo
Adresa: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
Tel: (++387 33) 286 - 400;   Fax: (++387 33) 286 - 491 , 286 - 437;
Glavna jedinica Mostar  
Adresa: Zagrebačka 10, 88000 Mostar
Tel: (++387 36) 355 - 236, 355 - 218 ;   Fax: (++387 36) 355 - 242;
Glavna banka Republike Srpske CBBiH
Adresa: Vidovdanska 19, 78000 Banja Luka ,
Tel: (++387 51) 243 - 618, 243 - 630 ;   Fax: (++387 51) 243 - 654, 243 - 660 ;
e - mail: [email protected]  
CBBiH Filijala Brčko  
Adresa: Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko
Tel: (++ 387 49) 217 - 426, 217 - 179; Fax: (++ 387 49) 217 - 882;
Filijala CBBiH na Palama  
Adresa: Milana Simovića 14, 71420 Pale
Tel: (++387 57) 202 - 910;   Fax: (++387 57) 227 - 158;

 

Kako korisnici preuzimaju izvještaje iz Registra?

Izvještaj se preuzima na jedan od sljedećih načina:

 1. lično,

 2. putem telefaksa i

 3. putem e-maila.

Distribuciju podataka iz Registra u formi pojedinačnih izvještaja mogu vršiti i komercijalne banke.


Newsletter CBBiH