Opće informacije o banci

Centralna banka Bosne i Hercegovine osnovana je 20. lipnja 1997. godine Zakonom o Centralnoj banci koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Centralna banka je počela sa radom 11. kolovoza 1997. godine.

Ciljevi i zadaci

Osnovni ciljevi i zadaci Centralne banke su utvrđeni zakonom sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom (1KM : 0,51129 EURO), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom tečaju 1KM : 0,51129 EURO. Centralna banka definira i kontrolira provođenje monetarne politike Bosne i Hercegovine. Centralna banka upravlja službenim deviznim pričuvama ostvarenim izdavanjem domaće valute. Centralna banka pomaže i održava odgovarajuce platne i obračunske sustave. Također, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo be-ha entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

Ustroj Centralne banke

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrdivanje monetarne politike i kontrolu njezinog provođenja, ustroj i strategiju Centralne banke sukladno ovlastima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na razdoblje od pet godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova. Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnoga vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Svaki viceguverner je neposredno odgovoran za rad jednoga odjela - sektora Centralne banke.

Centralna banka ima Središnji ured, tri glavne jedinice i dvije podružnice. Središnji ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Podružnice su: CBBiH Podružnica Brčko i Podružnica CBBiH na Palama.

Adrese središnjeg ureda i glavnih jedinica i podružnica

 • Središnji ured Centralne banke Bosne i Hercegovine

  Maršala Tita 25, 71 000, Sarajevo

 • Glavna jedinica Sarajevo

  Mehmeda Spahe 3, 71 000, Sarajevo

 • Glavna jedinica Mostar

  Zagrebačka 10, 88 000, Mostar

 • Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH

  Vidovdanska 19, 78 000, Banja Luka

 • Podružnica Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama

  Milana Simovića 14, 71 420 Pale

 • Centralna banka Bosne i Hercegovine Podružnica Brčko

  Bosne srebrene 28, 76 100, Brčko Distrikt


Newsletter CBBiH