Опште информације о банци

Централна банка Босне и Херцеговине основана је 20. јуна 1997. године Законом о Централној банци који је усвојила Параламентарна скупштина БиХ. Централна банка је почела са радом 11. августа 1997. године.

Циљеви и задаци

Основни циљеви и задаци Централне банке су утврђени законом сагласно Општем оквирном споразуму за мир у БиХ. Централна банка Босне и Херцеговине одржава монетарну стабилност у складу са "currency board" аранжманом (1КМ : 0,51129 ЕURO), што значи да издаје домаћу валуту уз пуно покриће у слободним конвертибилним девизним средствима по фиксном курсу 1КМ : 0.51129 ЕURO. Централна банка дефинише и контролише провођење монетарне политике Босне и Херцеговине. Централна банка управља службеним девизним резервама оствареним издавањем домаће валуте. Централна банка помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође координирање дјелатности агенција за банкарство бх. ентитета, обје су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

Организација Централне банке

Највиши орган Централне банке Босне и Херцеговине је Управни одбор, који је надлежан за утврђивање монетарне политике и контролу њеног провођења, организацију и стратегију Централне банке у складу с овлаштењима утврђеним Законом. У првих шест година, Управни одбор чинили су гувернер, који је био и предсједавајући и три члана, од којих су два (Бошњак и Хрват) из Федерације БиХ и један (Србин) из Републике Српске. Након тога, Управни одбор се, према Закону о ЦББиХ, састоји од пет лица која именује Предсједништво на период од шест година. Одбор за гувернера именује једног од својих чланова. Управу Централне банке чине гувернер и три вицегувернера, које је именовао гувернер уз одобрење Управног вијећа. Задатак Управе је оперативно руковођење пословањем Централне банке. Сваки вицегувернер је непосредно одговоран за рад једног одјела - сектора Централне банке.

Централна банка има Централни уред, три главне јединице и двије филијале. Централни уред Централне банке Босне и Херцеговине је у Сарајеву. Главне јединице су Главна јединица Сарајево, Главна банка Републике Српске ЦББиХ Бања Лука и Главна јединица Мостар. Филијале су: ЦББиХ Филијала Брчко и Филијала ЦББиХ на Палама.

Адресе централног уреда и главних јединица и филијала

 • Централни уред Централне банке Босне и Херцеговине

  Маршала Тита 25, 71 000, Сарајево

 • Главна јединица Сарајево

  Мехмеда Спахе 3, 71 000, Сарајево

 • Главна јединица Мостар

  Загребачка 10, 88 000, Мостар

 • Главна банка Републике Српске Централне банке БиХ

  Видовданска 19, 78 000, Бања Лука

 • Филијала Централне банке Босне и Херцеговине на Палама

  Милана Симовића 14, 71 420 Пале

 • Централна банка Босне и Херцеговине Филијала Брчко

  Босне сребрене 28, 76 100, Брчко Дистрикт


Newsletter CBBiH