Kalendar objavljivanja statističkih podataka

 2 - 6    maja

 • Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2022. godini
  MONETARNI SEKTOR (05/2022) (06/2022) (07/2022) (08/2022)
  1. Monetarni agregati Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  2. Monetarni pregled Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  3. Bilans stanja Centralne banke BiH (Monetarne vlasti) Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta  1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  3.a Prilog - 1SR-Bilans stanja Centralne banke BiH Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  4. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  4.a Prilog - 2SR-Bilans stanja komercijalnih banaka BiH Mjesečno  1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  5. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Federacije BiH Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  6. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Republike Srpske Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  7. Krediti stanovništvu po namjeni (na bazi uzorka banaka sa najvećom aktivom) Mjesečno  1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  7.a Prilog- Analitika kredita stanovništvu po namjeni sa tokovima Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  8. Krediti sa valutnom klauzulom Mjesečno  1 - 7      jula  1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  9. Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  10. Sektorska struktura depozita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  10.a Prilog - Analitički pregled depozita kod komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  11. Depoziti stanovništva po ročnosti Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  12. Sektorska struktura kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  12a. Prilog - Analitički pregled kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  13. Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  14. Kupovina i prodaja KM Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  15. Prosječne obavezne rezerve Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  16. Transakcije u platnom prometu Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  17. Devizne rezerve Centralne banke BiH Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
  18. Pregled prosječnih srednjih kurseva Mjesečno 1 - 7      jula 1 - 5     avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2022. godini
STATISTIKA KAMATNIH STOPA (05/2022) (06/2022) (07/2022) (08/2022)
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM sa valutnom klauzulom Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
Kamatne stope na revolvinge i kreditne kartice stanovništvu Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM sa valutnom kaluzulom Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
Kamatne stope na revolvinge i kreditne kartice nefinansijskim preduzećima Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
Kamatne stope na depozite stanovništva Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2022. godini
SEKTOR OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (OFI) (09/2021) (12/2021)
1.Bilans stanja ostalih finansijskih institucija BiH Kvartalno 24-31 januara 2022 25-29 aprila 2022
2.Bilans stanja Osiguravajućih društava BiH Kvartalno 24-31 januara 2022 25-29 aprila 2022
3.Bilans stanja Investicionih fondova BiH Kvartalno 24-31 januara 2022 25-29 aprila 2022
4.Bilans stanja Lizing društava BiH Kvartalno 24-31 januara 2022 25-29 aprila 2022
5.Bilans stanja Mikrokreditnih organizacija BiH Kvartalno 24-31 januara 2022 25-29 aprila 2022
6.Bilans stanja Brokerskih kuća BiH Kvartalno 24-31 januara 2022 25-29 aprila 2022
7.Bilans stanja Berzi BiH Kvartalno 24-31 januara 2022 25-29 aprila 2022
(05/2022) (06/2022) (07/2022) (08/2022)
8. Promet hartija od vrijednosti na berzama BiH Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta  1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra
9. Tržišna kapitalizacija i indeksi na berzama BiH Mjesečno 1 - 7       jula 1 - 5    avgusta 1 - 7    septembra 3 - 7    oktobra

Kategorija podataka Periodičnost                    Datumi objavljivanja u 2022. godini
VANJSKI SEKTOR (Q1/2022) (Q2/2022)
Platni bilans Bosne i Hercegovine Kvartalno do 30.06.2022. do 30.09.2022.
Međunarodna investicijska pozicija Kvartalno do 30.06.2022. do 30.09.2022.
Tokovi direktnih stranih ulaganja Kvartalno do 15.08.2022. do 30.09.2022.
Izvoz i uvoz robe na platnobilansnoj osnovi Kvartalno do 30.06.2022. do 30.09.2022.
Stanja direktnih stranih ulaganja Godišnje do 15.08.2022.
(05/2022) (06/2022) (07/2022) (08/2022)
Izvoz i uvoz robe - desezonirana serija podataka Mjesečno

do 

30.06.2022.

do

 31.07.2022.

do

 31.08.2022.

do

 30.09.2022.

Izvoz i uvoz po robama / zemljama Mjesečno

do

 30.06.2022.

do

 31.07.2022.

do 

31.08.2022.

do 

30.09.2022.

Efektivni mjesečni kursevi (NEER i REER) Mjesečno

do 

31.07.2022.

do 

31.08.2022.

do 

30.09.2022.

do 

31.10.2022.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2021. i 2022. godini
STATISTIKA VLADINIH FINANSIJA (Q3/2021) (Q4/2021)
GFS - Centralna vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 31.12.2021. do 30.06.2022.
GFS - Konsolidovana FBiH* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 31.12.2021. do 30.06.2022.
GFS - Konsolidovana PS* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 31.12.2021. do 30.06.2022.
Spoljni dug - Stanje po kreditorima Kvartalno do 31.12.2021. do 30.06.2022.
Servisiranje spoljnjeg duga Mjesečno do 30 dana nakon završetka referentnog mjeseca
Mastriški dug Kvartalno do 90 dana nakon završetka referentnog kvartala
(Godišnji za 2021)
GFS - Opšta vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Godišnje do 30.06.2022.
GFS - Konsolidovana FBiH - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2022.
GFS - Konsolidovana PS - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2022.
Finansijski bilans stanja opšte vlade BiH Godišnje do 31.10.2022.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2022. godini
FINANSIJSKI SEKTOR (Q4/2021) (Q1/2022)
Indikatori finansijskog zdravlja Kvartalno do 31.03.2022. do 31.05.2022.

Bilješka: U zagradi je naveden period na koji se podaci odnose.

* Bez lokalnog nivoa vlastiNewsletter CBBiH