Kalendar objavljivanja statističkih podataka

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u  2018. godini
MONETARNI SEKTOR (01/2018) (02/2018) (03/2018) (04/2018)
1. Monetarni agregati Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
2. Monetarni pregled Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
3. Bilans stanja Centralne banke BiH (Monetarne vlasti) Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
3.a Prilog - 1SR-Bilans stanja Centralne banke BiH Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
4. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
4.a Prilog - 2SR-Bilans stanja komercijalnih banaka BiH Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
5. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Federacije BiH Mjesečno 3 - 9   januara 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
6. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Republike Srpske Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
7. Krediti stanovništvu po namjeni (na bazi uzorka banaka sa najvećom aktivom) Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
7.a Prilog-Analitika kredita stanovništvu po namjeni sa tokovima Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
8. Krediti s valutnom klauzulom Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
9. Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
10. Sektorska struktura depozita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
10.a Prilog - Analitički pregled depozita kod komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
11. Depoziti stanovništva po ročnosti Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
12. Sektorska struktura kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
12a. Prilog - Analitički pregled kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
13. Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
14. Kupovina i prodaja KM Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
15. Prosječne obavezne rezerve Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
16. Transakcije u platnom prometu Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
17. Devizne rezerve Centralne banke BiH Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna
18. Pregled prosječnih srednjih kurseva Mjesečno 1 - 7    marta 2-6      aprila 3 - 9    maja 1 - 7     juna

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2018. godini
STATISTKA KAMATNIH STOPA (01/2018) (02/2018) (03/2018) (04/2018)
Kamatne stope na kredite stanovnistvu u KM Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM sa valutnom klauzulom Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna
Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice stanovništvu Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzecima u KM Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzecima u KM sa valutnom klauzulom Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna
Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice nefinansijskim preduzecima Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna
Kamatne stope na depozite stanovnistva Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna
Кamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeca Mjesečno   1 - 7   marta 2-6      aprila  3 - 9   maja   1 - 7   juna

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2017. i 2018. godini
SEKTOR OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (OFI) (12/2016) (6/2017)
1.Bilans stanja ostalih finansijskih institucija BiH Polugodišnje 25-29 aprila 2017 24-28 oktobra 2017
2.Bilans stanja Osiguravajućih društava BiH Polugodišnje 25-29 aprila 2017 24-28 oktobra 2017
3.Bilans stanja Investicionih fondova BiH Polugodišnje 25-29 aprila 2017 24-28 oktobra 2017
4.Bilans stanja Lizing društava BiH Polugodišnje 25-29 aprila 2017 24-28 oktobra 2017
5.Bilans stanja Mikrokreditnih organizacija BiH Polugodišnje 25-29 aprila 2017 24-28 oktobra 2017
6.Bilans stanja Brokerskih kuća BiH Polugodišnje 25-29 aprila 2017 24-28 oktobra 2017
7.Bilans stanja Berzi BiH Polugodišnje 25-29 aprila 2017 24-28 oktobra 2017
(01/2018) (02/2018) (03/2018) (04/2018)
8. Promet vrijednosnih papira na berzama BiH Mjesečno 1 - 7      marta 2-6       aprila 3 - 9     maja   1 - 7   juna
9. Tržišna kapitalizacija i indexi na berzama BiH Mjesečno 1 - 7      marta 2-6      aprila 3 - 9    maja   1 - 7   juna

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2018. godini
VANJSKI SEKTOR (Q3/2017) (Q4/2017)
Platni bilans Bosne i Hercegovine Kvartalno do 31.12.2017. do 31.03.2018.
Tokovi direktnih stranih ulaganja Kvartalno do 31.12.2017. do 15.08.2018.
Izvoz i uvoz robe na platnobilansnoj osnovi Kvartalno do 31.12.2017. do 31.03.2018.
Stanja direktnih stranih ulaganja Godišnje do 15.08.2018.
Međunarodna investiciona pozicija Godišnje do 30.09.2018.
(11/2017) (12/2017) (01/2018) (02/2018)
Izvoz i uvoz robe - desezonirana serija podataka Mjesečno do 31.12.2017. do 31.01.2018. do 28.02.2018. do 31.03.2018..
Izvoz i uvoz po robama / zemljama Mjesečno do 31.12.2017. do 31.01.2018. do 28.02.2018. do  31.03.2018.
Efektivni mjesečni kursevi (NEER i REER) Mjesečno do 31.01.2018. do 28.02.2018. do 31.03.2018. do  30.04.2018.

Kategorija podataka Periodika Datumi objavljivanja u 2017. i 2018. godini
STATISTIKA VLADINIH FINANSIJA (Q2/2017) (Q3/2017)
GFS - Centralna vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.09.2017. do 31.12.2017.
GFS - Konsolidirana FBiH* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.09.2017. do 31.12.2017.
GFS - Konsolidirana RS* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 30.09.2017. do 31.12.2017.
Vanjski dug - Stanje po kreditorima Kvartalno do 30.09.2017. do 31.12.2017.
Servisiranje vanjskog duga Mjesečno do 30 dana nakon završetka referentnog mjeseca
Maastrichtski dug Kvartalno do 90 dana nakon završetka referentnog kvartala
(Godišnji za 2017.)
GFS - Opšta vlada -Izvještaj o vladinim operacijama Godišnje do 30.06.2018.
GFS - Konsolidirana FBiH -Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2018.
GFS - Konsolidirana RS - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2018.
Finansijski bilans stanja opće vlade BiH Godišnje do 30.10.2018.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2017. godini
FINANSIJSKI SEKTOR (Q4/2016) (Q1/2017)
Indikatori finansijskog zdravlja Kvartalno do 31.03.2017. do 31.05.2017.

Bilješka: U zagradi je navedeno razdoblje na koje se odnose podaci.

* Bez lokalnog nivoa vlasti

Newsletter CBBiH