Kalendar objavljivanja statističkih podataka

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2023. godini
MONETARNI SEKTOR (2/2023) (3/2023) (4/2023) (5/2023)
1. Monetarni agregati Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
2. Monetarni pregled Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
3. Bilans stanja Centralne banke BiH (Monetarne vlasti) Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
4. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
5. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Federacije BiH Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
6. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka Republike Srpske Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
7. Krediti stanovništvu po namjeni (na bazi uzorka banaka sa najvećom aktivom) Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
8. Krediti sa valutnom klauzulom Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
9. Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
10. Sektorska struktura depozita komercijalnih banaka Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
11. Depoziti stanovništva po ročnosti Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
12. Sektorska struktura kredita komercijalnih banaka Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
13. Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
14. Kupovina i prodaja KM Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
15. Prosječne obavezne rezerve Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
16. Transakcije u platnom prometu Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
17. Devizne rezerve Centralne banke BiH Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
18. Pregled prosječnih srednjih kurseva Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
MONETARNI SEKTOR - STATISTIČKI DODATAK (2/2022) (3/2023) (4/2023) (5/2023)
3.a Prilog - 1SR-Bilans stanja Centralne banke BiH Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
4.a Prilog - 2SR-Bilans stanja komercijalnih banaka BiH Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
7.a Prilog- Analitika kredita stanovništvu po namjeni sa tokovima Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
10.a Prilog - Analitički pregled depozita kod komercijalnih banaka Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
12.a Prilog - Analitički pregled kredita komercijalnih banaka Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
(09/2022) (12/2022)
1.a Prilog - 4SR-Bilans stanja ostalih finansijskih institucija BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2023. godini
STATISTIKA KAMATNIH STOPA (2/2022) (3/2023) (4/2023) (5/2023)
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM sa valutnom klauzulom Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
Kamatne stope na revolvinge i kreditne kartice stanovništvu Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u KM sa valutnom kaluzulom Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
Kamatne stope na revolvinge i kreditne kartice nefinansijskim preduzećima Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
Kamatne stope na depozite stanovništva Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna

 3 - 7       jula

Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2023. godini
SEKTOR OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (OFI) (09/2022) (12/2022)
1.Bilans stanja ostalih finansijskih institucija BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
2.Bilans stanja Osiguravajućih društava BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
3.Bilans stanja Investicionih fondova BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
4.Bilans stanja Lizing društava BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
5.Bilans stanja Mikrokreditnih organizacija BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
6.Bilans stanja Brokerskih kuća BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
7.Bilans stanja Berzi BiH Kvartalno 24-31 januara 2023 24-28 aprila 2023
(2/2022) (3/2023) (4/2023) (5/2023)
8. Promet hartija od vrijednosti na berzama BiH Mjesečno  3 - 7     aprila  3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula
9. Tržišna kapitalizacija i indeksi na berzama BiH Mjesečno

 3 - 7     aprila

 3 - 9     maja  1 - 7     juna  3 - 7       jula

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2023. godini
VANJSKI SEKTOR (Q4/2022) (Q1/2023)
Platni bilans Bosne i Hercegovine Kvartalno do 31.03.2023.
do 30.06.2023.
Međunarodna investicijska pozicija Kvartalno do 31.03.2023. do 30.06.2023.
Tokovi direktnih stranih ulaganja Kvartalno do 15.08.2023. do 30.09.2023.
Izvoz i uvoz robe na platnobilansnoj osnovi Kvartalno do 31.03.2023. do 30.06.2023.
Stanja direktnih stranih ulaganja Godišnje do 15.08.2023.
(12/2022) (1/2023) (2/2023) (3/2023)
Izvoz i uvoz robe - desezonirana serija podataka Mjesečno

do 

31.01.2023.

do

28.02.2023.

do

31.03.2023.

do

 30.04.2023.

Izvoz i uvoz po robama / zemljama Mjesečno

do

 31.01.2023.

do

28.02.2023.

do 

31.03.2023.

do 

30.04.2023.

Efektivni mjesečni kursevi (NEER i REER) Mjesečno

do 

28.02.2023.

do 

31.03.2023.

do 

30.04.2023.

do 

31.05.2023.

VANJSKI SEKTOR - STATISTIČKI DODATAK (Q4/2022) (Q1/2023)
Kvartalna statistika vanjskog duga Kvartalno do 31.03.2023. do 30.06.2023.
Stanja direktnih ulaganja u inostranstvo Godišnje do 15.08.2023.
Tokovi direktnih ulaganja u inostranstvo Godišnje do 15.08.2023.
Stanja direktnih investicija u BiH po zemljama i područjima djelatnosti Godišnje do 31.12.2023.
Međunarodna trgovina uslugama Godišnje do 31.12.2023.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2022. i 2023. godini
STATISTIKA VLADINIH FINANSIJA (Q3/2022) (Q4/2022)
GFS - Centralna vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 31.12.2022. do 30.06.2023.
GFS - Konsolidovana FBiH* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 31.12.2022. do 30.06.2023.
GFS - Konsolidovana PS* - Izvještaj o vladinim operacijama Kvartalno do 31.12.2022. do 30.06.2023.
Spoljni dug - Stanje po kreditorima Kvartalno do 31.12.2022. do 30.06.2023.
Servisiranje spoljnjeg duga Mjesečno do 30 dana nakon završetka referentnog mjeseca
Mastriški dug Kvartalno do 90 dana nakon završetka referentnog kvartala
(Godišnji za 2022. godinu)
GFS - Opšta vlada - Izvještaj o vladinim operacijama Godišnje do 30.06.2023.
GFS - Konsolidovana FBiH - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2023.
GFS - Konsolidovana PS - Izvještaj o vladinim operacijama sa opštinama Godišnje do 30.06.2023.
Finansijski bilans stanja opšte vlade BiH Godišnje do 31.10.2023.
STATISTIKA VLADINIH FINANSIJA - STATISTIČKI DODATAK
ESA 2010 Tabela 0200 - Osnovni agregati opšte vlade Godišnje do 30.06.2023.
ESA2010 Tabela 0900 - Detaljna razrada poreza i socijalnih doprinosa prema vrsti poreza ili socijalnih doprinosa Godišnje do 30.06.2023.

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2022. i 2023. godini
FINANSIJSKI SEKTOR (Q3/2022) (Q4/2022)
Indikatori finansijskog zdravlja Kvartalno do 30.11.2022. do 31.03.2023.

Bilješka: U zagradi je naveden period na koji se podaci odnose.

* Bez lokalnog nivoa vlastiNewsletter CBBiH