Lizing: Poslovni i finansijski lizing

Postoje dva osnovna oblika lizinga, a to su finansijski lizing i poslovni lizing. Glavne razlike između njih su date u MRS 17.

Finansijski lizing je oblik finansiranja koji podrazumijeva znatno prebacivanje svih vrsta rizika i koristi koji su povezani s vlasništvom nad zakupljenim sredstvom od zakupodavca na zakupca. Potpisivanjem ugovora i isporukom zakupljenog sredstva, zakupodavac prenosi ekonomsko vlasništvo nad zakupljenim sredstvom, dok se pravno vlasništvo prenosi tek nakon isteka ugovora o lizingu, nakon uplate posljednje rate. U finansijskom lizingu, zakupac koristi zakupljeno sredstvo veći dio vijeka trajanja sredstva, kao i u slučaju sa zajmovima.

Poslovni lizing je vrsta lizinga u kojem svi rizici i koristi koji se odnose na vlasništvo nad zakupljenim sredstvom, ostaju kod zakupodavca. U ovom slučaju, zakupodavac zadržava ekonomsko i pravno vlasništvo nad zakupljenim sredstvom, dok zakupac ima samo pravo korištenja. Nakon isteka ugovora, zakupljeno sredstvo se vraća zakupodavcu. Kod poslovnog lizinga, zakupac koristi zakupljeno sredstvo kraće nego što je vijek trajanja sredstva.

Razlika između finansijskog i operativnog lizinga je uočljiva kod postupka oporezivanja. Prilikom obavljanja finansijskog lizinga izdaje se faktura odmah nakon aktiviranja ugovora. Faktura uključuje punu obavezu: glavnica + zakupnina po ugovoru (složena kamata za cjelokupni period važenja ugovоra) + ukupni PDV (PDV na zakupljeno sredstvo, fakturisanje PDV-a i PDV na kamatu). Na osnovu ovoga, zakupac će unijeti opremu u bilans stanja. Shodno tome, oprema će biti proknjižena u aktivi, dok će dugoročna obaveza u pogledu lizinga biti proknjižena u pasivi. Ova vrsta opreme je predmet amortizacije. Ukoliko se radi o stalnom sredstvu, na koje korisnik ima pravo poreskog odbitka, faktura će biti osnova za odbitak cijelog iznosa PDV-a.

Kod poslovnog lizinga, zakupac prima mjesečnu fakturu za svoje obaveze koje se odnose na lizing.

Faktura pokazuje neto vrijednost + PDV. Neto vrijednost obuhvata otplatu glavnice + kamatu za period na koji se odnosi. Kod ove vrste lizinga, nema promjene u bilansu stanja zakupca. Mjesečne fakture za lizing su proknjižene kao trošak i prikazane su u bilansu stanja i uspjeha. Zakupljeno sredstvo je registrovano u knjigama zakupodavca. Ukoliko se radi o sredstvu na koje korisnik ima pravo na PDV odbitak, taj odbitak će se izvršiti na osnovu mjesečnih faktura, gdje se PDV obračunava za svaku mjesečnu ratu.

U sljedećoj tabeli je dat pregled osnovnih razlika između finansijskog i poslovnog lizinga:

Tabela 1: Osnovne razlike između finansijskog i operativnog lizinga

br.

Karakteristike Finansijski lizing Operativni lizing

1

Postupak oporezivanja

Kao kod trgovine robom

Kao kod trgovine uslugama

2.

Finansijski aspekt

Dugoročni zajmovi

Dugoročni lizing

3.

Pravno vlasništvo

Zakupodavac

Zakupac

4.

Ekonomsko vlasništvo

Zakupac

Zakupodavac

5.

Poreske uštede za korisnika

Amortizacija i kamata

Zakupnina

6.

Rizici korištenja sredstva

Zakupac

Zakupodavac

7.

Period zakupa

Neobavezan

Do 75% ekonomskog vijeka trajanja sredstva

8.

Fakturisanje PDV

Na početku lizing transakcije, na ukupnu vrijednost finansiranog sredstva + PDV na kamatu

Na pojedinačnoj zakupnini, gdje se svaka zakupnina, neto zakupnina + PDV

9.

Prenos vlasništva nakon isteka važenja ugovora o lizingu

Nakon uplate posljednje rate, zakupac postaje vlasnik

Nakon isteka ugovora, zakupac ima pravo na kupovinu sredstva po tržišnoj vrijednosti

10.

Odgovarajući oblik lizinga

Gdje korisnik želi da postane vlasnik sredstva

Gdje korisnik ne želi da posjeduje zakupljeno sredstvo, zakupodavac snosi cijeli rizik

Izvor: MRS

Newsletter CBBiH