Lizing: Lizing naspram bankarskih zajmova

Postoji nekoliko značajnih razlika između lizinga i klasičnog bankarskog zajma. One se najbolje ogledaju u pogledu pojedinačnih i poslovnih klijenata. Pretpostavimo da je klijent pojedinac koji kupuje automobil. Osnovna razlika između lizinga i zajma se odnosi na trošak. U Bosni i Hercegovini, finansijske usluge koje pružaju banke, mikrokreditne organizacije i osiguravajuće kompanije, oslobođene su plaćanja PDV-a. Kompanije za lizing moraju zaračunati PDV na svoje kamate. Ovo znači da pojedinci snose i trošak kamate i trošak PDV-a na kamatu. Druga razlika je da kod lizinga korisnik mora investirati vlastita sredstva u obliku ličnog učešća, što nije slučaj s bankarskim zajmovima.

Kod lizinga, pojedinac takođe ima koristi u pogledu jednostavne procedure odobravanja, bez potrebe za dodatnim jemcima. Oportunitetni trošak se ogleda u PDV-u na kamatu i sveobuhvatnom osiguranju vozila koje je obično obavezno u toku trajanja ugovora o lizingu.

Osnovne razlike nisu iste za kompanije koje posluju u PDV sistemu. Zavisno od zakupljenog sredstva, pravna lica će možda biti u mogućnosti da dobiju povrat PDV-a, tako da se PDV na kamatu ne može smatrati troškom. Na koje vrste sredstava kompanije mogu imati pravo na povrat PDV-a razlikuje se od države do države. U Bosni i Hercegovini, kompanije imaju pravo na povrat PDV-a na stalna sredstva koja se koriste direktno u obavljanju poslovnih aktivnosti kompanije: oprema i mašinerija, kamioni, kombiji, itd. Automobili su izuzetak od ovog pravila.

Finansijski lizing je veoma sličan bankarskim zajmovima (izuzev vlasništva nad sredstvom). Izbor između ovih opcija će zavisiti od kamatnih stopa i uslova kolaterala (banke su obično zahtjevnije u pogledu procjene kreditnog rejtinga i zahtijevaju dodatnu sigurnost u obliku hipoteka, itd).

Finansiranje putem operativnog lizinga nudi više prednosti, uključujući i "friziranje" bilansa stanja, od pozicije dugoročnog duga (uzimanje kredita se ne knjiži u bilansu stanja). Povrh toga, zakupac koristi samo zakupljeno sredstvo, dok se rizik koji je povezan s njim, prebacuje na kompaniju za lizing (rizik zastarjevanja, itd).

Newsletter CBBiH