Lizing: Razvoj tržišta lizinga u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini, lizing je regulisan putem dva zakona: "Zakonа o lizingu Federacije Bosne i Hercegovine (FBH)" i "Zakonа o lizingu Republike Srpske (RS). Bankarske agencije FBiH i RS vrše nadzor i licenciranje kompanija za lizing. Banke takođe mogu da se bave lizingom. Minimalan iznos vlasničkog kapitala koji je neophodan za osnivanje kompanije za lizing je 250,000 KM.

U 2005. vodeće kompanije za lizing u Bosni i Hercegovini su osnovale Udruženje kompanija za lizing, u cilju poboljšanja poslovanja i stimulisanja razvoja tržišta lizinga. Osnovni ciljevi Udruženja obuhvataju povezivanje članova da bi se popravio lizing u Bosni i Hercegovini, razmijenilo iskustvo i promovisao lizing preko biltena i publikacija, da bi se proučavao i nadgledao razvoj, da bi se pokretale inicijative kod nadležnih tijela za izmjene legislative, predstavljalo Udruženje na međunarodnim sastancima i sarađivalo sa sličnim organizacijama.

Udruženje sada broji osam članova: Volksbank BH Leasing, Raiffeisen Leasing, Hypo Leasing, NLB Leasing, Euroleasing, Unicredit Leasing, S-Leasing i Leasing ASA. Kompanija koja nije članica udruženja je BBI Real Estate, kompanija za lizing koja posluje na islamskim principima finansiranja. Sve kompanije za lizing su registrovane kao kompanije sa ograničenom odgovornošću, njihovi osnivači su većinom međunarodne bankarske grupacije. Naredna tabela prikazuje ukupnu vrijednost i broj ugovora o lizingu koji su kreirani u 2006. i 2007, prema području finansiranja:

Tabela 2: vrijednost i broj ugovora o lizingu(u milionima USD)

Sredstva

2005

2006

06/05%

2007

07/06%

2008

08/07%

Vozila

159.68

171.96

7.69

262.12

52.43

268.14

2.30

Oprema

152.97

113.94

-25.51

174.98

53.57

153.53

-12.26

Nepokretna imovina

45.14

177.57

293.37

307.19

73.00

264.43

-13.92

Ostalo

4.07

3.92

-3.65

12.82

227.15

1.66

-87.03

Ukupno

361.87

467.39

29.16

757.11

61.99

687.77

-9.16

Izvor: http://www.lizing.org.ba/bs/node/31 (18/07/09)

Kao što tabela jasno prikazuje, sredstva su skoncentrisana u nepokretnoj imovini, što se može pripisati transakcijama "Prodaje i povratnog zakupa" za veći dio. U prvoj polovini 2008, 103.7 miliona USD je otišlo na vozila, 64.48 miliona USD je otišlo na opremu, 98.69 miliona USD na nepokretnu imovinu, i samo 1.98 miliona USD na ostala sredstva, sveukupno 269 miliona USD. 3.283 ugovora su bila potpisana za vozila, 637 za opremu, 71 za nepokretnu imovinu i 25 ugovora za ostala sredstva, što sve skupa čini 4,016 ugovora o lizingu.

Ključno ograničenje na poslovanje kompanija za lizing je duplo oporezivanje. Lizing je skuplji od zajma, zbog PDV-a na kamatu i troškovа prenosa vlasništva. Kompanije mogu imati povrat PDV-a samo na sredstvo kupljeno na lizing kod finansiranja vozila ili opreme u sistemu PDV-а. Stoga, izbor između zajma i lizinga zavisi od kamatnih stopa. Još uvijek postoji neiskorišten potencijal na tržištu Bosne i Hercegovine, što se može i vidjeti iz 62% stope rasta u aranžmanima lizinga između 2006. i 2007. (ne uzimajući u obzir 2008. u kojoj je godišnja stopa pala zbog sadašnje finansijske krize). Banke i kompanije za lizing bez sumnje će nastaviti da traže načine da postanu konkurentnije i konačni izbor klijenta će biti utvrđen na osnovu troškova transakcije, garancija, dužine trajanja procedure odobravanja i fleksibilnosti.

Najveći problem u poslovanju lizinga, nakon onih koji su nevedeni u gornjem tekstu, jeste nedovoljna podrška iz Ministarstva za saobraćaj u pogledu dozvola za transportno poslovanje. Postojeći Zakon o saobraćaju je u suprotnosti sa osnovnim premisama lizinga. Sve licence koje se odnose na drumski saobraćaj moraju se primjenjivati od strane vlasnika vozila, što znači kompanija za lizing, a ne od strane zakupca, što uveliko komplikuje finansiranje kamiona i kombija.

Newsletter CBBiH