Tržišta kapitala: Pravni okvir

Funkcionisanje tržišta kapitala i emitovanje i trgovanje vrijednosnim papirima striktno nadziru ovlaštene agencije. Okvir nadzora se razlikuje od države do države, ali sličnosti postoje, posebno u pogledu generalno prihvaćenih principa operacija na tržištu kapitala. Naredni tekst predstavlja kratak pregled relevantnog regulatornog okvira u BiH.

Tržišta kapitala u BiH su regulisana na entitetskom nivou (FBiH i RS). Stoga, propisi se odnose na tržište kapitala u FBiH, koje ima regulatorni okvir i svoje institucije, ili tržište kapitala RS, na koje se isto odnosi. Međutim, postoji značajna usklađenost regulative između dva entiteta.

Pravni okvir za tržišta kapitala se može naći u propisima FBiH i RS koji se odnose na tržišta vrijednosnih papira. Ovi propisi regulišu glavna pitanja koja se odnose na definicije termina, učesnika, institucija i njihove organe, prava i obaveze u pogledu tržišta kapitala u BiH. Nedavne pravne promjene u RS su eliminisane sa sposobnošću banaka da preuzmu direktnu ulogu u poslovanju na tržištu finansijskog posredovanja, dovodeći zakonodavstvo RS u sklad sa onim u FBiH, barem što se tiče finansijskih tržišta.

Ovi pravni okviri takođe definišu vlasničko pravo nad vrijednosnim papirom, stečeno upisom u Registar na ime nosioca vrijednosnog papira. Vlasništvo se uspostavlja i prenosi pravnom transakcijom.

Pravo na kupovinu je sukladno definisano kao unilateralno ovlaštenje dobijeno na osnovu ugovora prodaje vrijednosnog papira, tj. prenosa vlasništva vrijednosnog papira, između banke kao prodavca i kupca, po određenoj cijeni na određeni datum.

Komisije oba entiteta vode registar emitenata vrijednosnih papira (u daljem tekstu: registar emitenta), koji obuhvata, zajedno sa podacima koje nalaže drugi zakon, informacije o emitovanju, emitentu i određene osnovne podatke o vrijednosnim papirima i vlasničkom kapitalu.

Vrijednosni papiri se emituju putem javne ponude, privatnog plasmana ili posebne emisije. Javna ponuda se sastavlja na osnovu javnog poziva za upis i plaćanje vrijednosnih papira. Ovo se odvija putem berze, a komisije propišu kada i gdje. Emitent mora pripremiti prospekt sa odgovarajućim informacijama za investitore kako bi se procijenili emitentova aktiva, obaveze, gubitak i profit, finansijska pozicija i prospekti, kao i koja prava će biti sadržana u vrijednosnim papirima koji se izdaju. Vrijednosni papiri se mogu upisati na period koji nije duži od 90 dana od dana objavljivanja ponude, osim isplata u gotovini u ratama, što može trajati do šest mjeseci.

Upisivanje i plaćanje za vrijednosne papire preko privatnog plasmana se kompletira u roku od 45 dana ili maksimalno 90 dana.

Zakon o tržištu vrijednosnih papira (ZOTVP) definiše sljedeće zadatke koji se odnose na vrijednosne papire:

 • Brokerski zadaci uključuju kupovinu i prodaju vrijednosnih papira u vlastito ime za klijenta, uz naknadu.
 • Zastupanje obuhvata kupovinu i prodaju vrijednosnih papira u vlastito ime uz ostvarivanje koristi iz razlike u cijeni.
 • Zadaci stvaranja tržišta obuhvataju istovremeno naglašavanje kontinuirane ponude i prodaje vrijednosnih papira u svoje ime, kako bi osnovali kontinuiranu ponudu i potražnju za određene vrijednosne papire.
 • Upravljanje portfolijom vrijednosnih papira obuhvata zadatke u kojima profesionalni posrednik preuzima zadatke da investira novac klijenta u vrijednosne papire s maksimalnom koristi, u vlastito ime, ali u ime klijenta, tj. da čuva i upravlja klijentovim vrijednosnim papirima, za koje klijent plaća naknadu.
 • Zadaci agenta za emitovanje obuhvataju organizovanje, pripremanje i izvršavanje emitovanja vrijednosnih papira za emitenta, bez obaveze da kupi neprodate vrijednosne papire, a uvodeći vrijednosne papire u organizovano javno tržište.
 • Zadaci finansijera emisije obuhvataju organizovanje, pripremanje i izvršavanje emitovanja vrijednosnih papira i upisivanje i plaćanje za sve vrijednosne papire, ili one koji ostaju neprodati, da ih prodaju potencijalnim investitorima i tako osiguraju uspjeh emitovanja.
 • Zadaci savjetnika investicija uključuju ponudu savjeta klijentima u vezi s postupanjem s vrijednosnim papirima.
 • Zadaci depozitara obuhvataju:
  • Otvaranje i upravljanje računom u registru za i u ime klijenta dioničara (pod nazivom povjerenički konto);
  • Otvaranje i vođenje računa u registru u vlastito ime, u ime klijenta koji posjeduje dionicu ili u ime klijenata koji nisu vlasnici ovih vrijednosnih papira, u ime stvarnog vlasnika (zajednički povjerenički konto);
  • Izvršavanje naloga o prenosu vlasništva, unošenje prava trećih lica na vrijednosni papir ili prenos prava nad vrijednosnim papirom;
  • Prikupljanje žalbi protiv emitenta zasnovanih na dospijeću vrijednosnih papira, npr. kamata i dividende, za imaoca vrijednosnog papira i osiguranje klijentovih ostalih prava;
  • Obezbjeđivanje usluga plasmanom vrijednosnih papira;
  • Informisanje dioničara o godišnjim opštim sastancima i njihovo predstavljanje na sastancima;
  • Informisanje o pravima u vezi vrijednosnih papira i izvršenje naloga koji se odnose na procesuiranje;
  • Informisanje klijenata o izmjenama u zakonu koje direktno ili indirektno utiču na stanje vrijednosnih papira koje drži depozitar;
  • Osiguranje da su izmirene poreske obaveze imaoca vrijednosnih papira;
  • Ostale usluge koje se odnose na vrijednosne papire, prava i obaveze koje proizilaze iz vrijednosnih papira koje su pregovarane između klijenta i depozitne banke a koje nisu protiv zakona.
 • Zadaci depozitara obuhvataju izdavanje vrijednosnih papira i monetarne transakcije koje se odnose na trgovanje vrijednosnim papirima na berzi ili drugom organizovanom javnom tržištu.

Regulatorni okvir tržišta kapitala u BiH takođe obuhvata propise Komisije za vrijednosne papire i propise o Registru vrijednosnih papira. Ovi propisi definiraju mjesto i ulogu, kao i osnovne institucije Komisije za vrijednosne papire i Registra za vrijednosne papire, kao institucije koje omogućavaju normalno funkcionisanje tržišta kapitala.

Ovlaštenja Komisije proizilaze iz propisa o vrijednosnim papirima, propisa o Komisiji za vrijednosne papire, Registra o vrijednosnim papirima, propisa o kompanijama za upravljanje fondom i investicionim fondovima i propisima o kompanijama. Kao nezavisna institucija odgovorna za superviziju i regulativu finansijskih tržišta prema ovim zakonima, Komisija ima sljedeće nadležnosti:

 • Regulisanje izdavanja i trgovanja vrijednosnim papirima;
 • Za standarde supervizije za izvještavanje investitora i javnosti o operacijama trgovaca vrijednosnim papirima, upravljanje dioničkim društvima, zaštita interesa investitora, implementacija pravnih i ostalih propisa koji prethode emitovanju i trgovanju vrijednosnim papirima, operacije na berzi, registar vrijednosnih papira, profesionalni posrednici, depozitarne banke i kompanije za upravljanje fondovima;
 • Preduzimanje mjera u okviru svojih nadležnosti, u skladu s pravnim i drugim propisima;
 • Druge poslove i zadatke u skladu s pravnim i drugim propisima.

Komisija za vrijednosne papire ima široke regulatorne nadležnosti. Ove nadležnosti i odgovornosti obuhvataju:

 • Regulisanje načina emitovanja i trgovanja vrijednosnim papirima;
 • Odobravanje emitovanja dionica i drugih vrijednosnih papira od strane kompanija i banaka;
 • Odobravanje emitovanja vrijednosnih papira izdatih od strane kompanija za upravljanje fondovima, investicionih fondova, uzajamnih fondova i drugih pravnih tijela uključenih u izdavanje vrijednosnih papira;
 • Regulisanje uslova za način izdavanja kantonalnih i opštinskih obveznica;
 • Propisivanje pravila i nadgledanje trgovanja vrijednosnim papirima na berzi, koristeći elektronski sistem kotiranja;
 • Zaštita interesa investitora;
 • Propisivanje i supervizija primjene standarda izvještavanja u odnosu na investitore i javnost o operacijama trgovaca vrijednosnim papirima;
 • Propisivanje i supervizija standarda upravljanja za dionička društva;
 • Propisivanje uslova i dodjeljivanje odobrenja za operacije i nadzor profesionalnih posrednika (npr. brokera i zastupnika) i drugih učesnika u trgovanju vrijednosnim papirima.

Registar za vrijednosne papire obavlja sljedeće zadatke:

 • Registrovanje i čuvanje podataka o vrijednosnim papirima i sve transakcije koje se odnose na prenos vlasništva ili izmjenu statusa;
 • Evidentiranje i brisanje prava treće strane koja se odnose na vrijednosne papire i evidentiranje i brisanje restrikcija na prava na osnovu ugovora, sudskih odluka ili odluka donesenih od strane nadležnih organa;
 • Otvaranje i vođenje računa o vrijednosnim papirima i lista dioničara i izvještaja o emitovanju, izvoda i potvrda o statusu i promjenama na ovim računima;
 • Kalkulacije, poravnanje i prenošenje vrijednosnih papira zasnovano na transakcijama na berzi ili drugom regulisanom javnom tržištu;
 • Evidentiranje da su prenošenje, računanje i obezbjeđenje obaveza koje proizilaze iz transakcija u finansijskim derivatima na berzi ili drugom regulisanom javnom tržištu ispunjeni; i
 • Druge zadatke u skladu s relevantnim zakonima i opštim dokumentima Komisije.

Newsletter CBBiH