Tekući račun

Sadržaj:
Tekući račun ima i neke druge prednosti
Kakvu vrstu informacije klijenti trebaju dobiti od banke?
Kako izabrati banku?
Prekoračenja
Kako funkcionira dozvoljeno prekoračenje?
Kako izbjeći probleme vezane za prekoračenja

Tekući račun je bankovni račun s depozitom koji banka mora isplatiti po zahtjevu klijenta. Banke obično, iako ne i uvijek, daju neku naknadu ili kamatu na te depozite. Tekući račun se može koristiti za primanje penzije, plate i drugih redovnih i povremenih primanja. Pored toga što su depoziti na raspolaganju po zahtjevu, tekući račun pruža i druge korisne usluge, uključujući ubrzana plaćanja i transakcije.

Da bi podigao novac ili napravio plaćanja s tekućeg računa, klijent mora obično imati dovoljno sredstava. Ako se banka i klijent dogovore, banka može osigurati i novac unaprijed za plaćanje. To se zove prekoračenje (limit) na tekućem računu.

Tekući račun ima i neke druge prednosti:
 • Povlačenje gotovine na bankomatima ili u filijalama banke;
 • Bezgotovinska plaćanja korištenjem kartica za plaćanje i čekova;
 • Mogućnost dobijanja kredita;
 • Plaćanje redovnih računa putem trajnog naloga (npr. za komunalije, vrtić i sl.);
 • Pristup računu i za druge ovlaštene osobe.

Troškovi vezani za tekući račun mogu se sastojati od:

 1. Naknade za otvaranje računa;
 2. Naknade za održavanje;
 3. Naknadu za izdavanje redovnih izvještaja;
 4. Troškova za internet bankarstvo;
 5. Troškova za SMS bankarstvo i sl.

Banke mogu ove troškove zaračunavati odvojeno ili ih kombinovati. Troškovi mogu biti mjesečni ili godišnji. Neke naknade su obavezne, a neke opcione, kao što su internet i SMS bankarstvo. Naravno, mogu postojati dodatni troškovi za druge proizvode koji se nude vlasnicima tekućih računa.

Kakvu vrstu informacije klijenti trebaju dobiti od banke?
 1. Sve preduslove za otvaranje tekućeg računa;
 2. Troškove otvaranja i vođenja tekućeg računa, naročito informacije o:
  • Početnim troškovima za otvaranje
  • Mjesečnim troškovima obračunavanja
  • Naknadama za izdavanje čekova
  • Naknadama za davanje mjesečnih izvoda
  • Visini kamate na tekućem računu, ako je ima
  • Visini dozvoljenog prekoračenja i kamate koja se na to obračunava
  • Kamatnoj stopi za povlačenja iznad dozvoljenog prekoračenja (limita)
  • Broju čekova koji se mogu iskoristiti tokom mjeseca i uslovima na njihovu realizaciju (npr. broj čekova koji su nepovučeni, stanju računa itd.);
 3. Da li i pod kojim uslovima banka nudi potrošačke kredite ili kredite s hipotekom;
 4. Koje kartice za plaćanje banka izdaje (VISA, MASTER, Maestro, Visa Electron) i troškovima za korištenje i izdavanje;
 5. Koliko gotovine se može podići u toku jednog dana (KM ili strana valuta) i koje su naknade vezane s tim;
 6. S koliko bankomata banka raspolaže i o ograničenjima koja se primjenjuju na povlačenja sa bankomata.
Kako izabrati banku?

Nijedna banka ne nudi identičan skup usluga i pod istim uslovima. Odabir banke prvenstveno zavisi od želja svakog klijenta. Zavisno od potreba, klijenti trebaju razmotriti sljedeće aspekte:

 • Broj i raspored filijala banke;
 • Raznovrsnost, kvalitet (visoki, osrednji, loš) i troškovi (skupi, jeftini) usluga i kako se one pružaju (samo u filijalama banke ili i putem bankomata i interneta);
 • Reputacija banke (vlasništvo, iskustvo);
 • Specifične usluge koje klijenti mogu tražiti.

Banke vrlo često nude «pakete usluga» da bi privukle klijente. Paket je uvezan skup bankarskih proizvoda i usluga koje se nude po jedinstvenoj cijeni. S takvim paketom klijent plaća niže mjesečne naknade nego što bi bila kombinovana cijena tih pojedinačnih proizvoda. Ako klijent ne treba ili ne želi koristiti sve te proizvode, onda paketi mogu proizvesti nepotrebne troškove.

Prekoračenja

Prekoračenje dozvoljava klijentu da raspolaže s više novca nego što ga u tom trenutku ima na svom računu. Stoga tekući račun s prekoračenjem (limitom) omogućava da klijent koji je potrošio sva sredstva s računa može finansirati neophodne troškove. Ta dodatna sredstva predstavljaju zajam od banke.

Ograničenje prekoračenja (limit) se određuje na osnovu prosječnih primanja klijenta, njegove kreditne sposobnosti i bančinih pravila o kreditiranju. Jednom kada se aktivira (tj. kada klijent povuče više novca nego što ima na računu), banka počinje da zaračunava kamate na prekoračenje.

Kako funkcionira dozvoljeno prekoračenje?

Prekoračenje je vrsta bankarskog kredita. Banka obračunava kamatu na vrijednost «u crvenom» u skladu s ugovorom. Kamata se obično obračunava na dnevnoj osnovi za vrijednost koja se duguje banci. Tekući račun nema grejs period (poček) i banka počinje obračun kamate čim stanje na računu pređe u dug.

Dogovoreno prekoračenje se može riješiti bez dodatnih kaznenih troškova na taj način da se uplati iznos koji pokriva prekoračenje i kamatu. Kada klijent dostigne ili prekorači limit za prekoračenje, dug se mora u potpunosti platiti da bi se moglo ponovo koristiti dozvoljeno prekoračenje.

Pogledajmo primjer tekućeg računa s dozvoljenim prekoračenjem:

Datum

Transakcija

Iznos

Bilans

1.3.2011

320

5.3.2011

Povlačenje

-500

-180

17.3.2011

Uplata

200

20

21.3.2011

Povlačenje

-300

-280

28.3.2011

Uplata

350

70

31.3.2011

Zaračunata kamata (KM)

1.69

Troškovi prekoračenja:

Vrijednost prekoračenja x (broj dana u prekoračenju / 365) * godišnja kamatna stopa = zaračunata kamata

12 dana, od 5.3. do 17.3.
180 x (12/365) x 15% = 0,88 KM
7 dana, od 21.3. do 28.3.
280 x (7/365) x 15% = 0,81 KM

Ukupni troškovi prekoračenja u martu 2011. stoga iznose 1,69 KM.

Ako prekoračenje traje duže od nekoliko dana, onda ono može biti vrlo skupo. U sljedećem primjeru klijentu je trebalo tri mjeseca da se izvuče iz prekoračenja.

Datum

Transakcija

Iznos

Bilans

1.3.2011.

320

5.3.2011.

Povlačenje

-500

-180

17.3.2011.

Uplata

200

20

21.3.2011.

Povlačenje

300

-280

31.3.2011.

Zaračunata kamat u martu (KM)

2.04

30.6.2011.

Uplata

350

70

30.6.2011.

Zaračunata kamata za april, maj, juni (KM)

10.53

Troškovi prekoračenja:

Vrijednost prekoračenja x (broj dana u prekoračenju / 365) * godišnja kamatna stopa = zaračunata kamata

12 dana, od 5.3. do 17.3.

180 x (12/365) x 15% = 0,88 KM

10 dana, od 21.3 do 31.3.

280 x (10/365) x 15% = 1,15 KM

91 dan, od 1.4. do 30.6.

281,15 x (91/365) x 15% = 10,53 KM

Ukupni troškovi prekoračenja u martu, aprilu, maju i junu iznose 12,96 KM.

Visina prekoračenja je bila ista, ali duži perod prekoračenja je doveo do troškova koji su veći za 11,27 KM ili više od šest puta u poređenju s prekoračenjem koje je izmireno u istom mjesecu.

Banke ponekada imaju i dodatne troškove kao naknada za aktivaciju, minimalni dnevni obračun kamate i osiguranje. Ti troškovi mogu znatno podići troškove prekoračenja.

Kako izbjeći probleme vezane za prekoračenja

Prekoračenje po tekućem računu je vrlo pogodan način za klijenta da posudi gotovinu na nekoliko dana ili čak sedmica i obično košta manje nego pozajmljivanje putem kreditne kartice.

Međutim, prekoračenje može postati skupo i teško za otplaćivanje. Klijent koji to koristi za finansiranje velikih nabavki može se naći u situaciji da mjesecima ne može stanje na svom računu vratiti «u plus». Ako nema brze uplate koja bi isplatila prekoračenje, onda obaveze rastu iz dana u dan. Kako raste prekoračenje, tako rastu i kamate, što čini još težim da se sanira stanje na računu.

Prekoračenje može biti vrlo pogodno, ali ono može postati i zamka za klijente. Za klijente koji trebaju posudbu za duži period, banka nudi jeftinije proizvode (npr. potrošačke kredite i sl.).

Klijenti trebaju proučiti uslove i odredbe u svojim ugovorima s bankama. Trebaju pitati službenike u banci o svemu onome što ne razumiju. Prekoračenje su dobra samo za kratkoročna posuđivanja i klijenti trebaju izbjegavati da ga koriste za period duži od nekoliko dana. Klijenti trebaju biti svjesni troškova posuđivanja, uključujući kamate, prije nego povuku više novca nego što imaju na računu.

Newsletter CBBiH