CBBiH demantuje navode Centara civilnih inicijativa

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) oštro demantuje netačne i neutemeljene navode Centara civilnih inicijativa (CCI) iz njihovog izvještaja od 30.05.2016. godine, pod nazivom „Stanje nacije“, prema kojima preko polovina novčane mase nije konvertibilna, a stabilnost valute je ugrožena.

CBBiH želi istaći da je CCI iznio netačne informacije koje impliciraju kršenje Zakona o CBBiH i dovode u sumnju punu pokrivenost domaće valute, konvertibilne marke.

CBBiH provodi monetarnu politiku zasnovanu na valutnom odboru koja podrazumijeva da svaka konvertibilna marka koju CBBiH pusti u opticaj ima puno pokriće u deviznim rezervama, u skladu sa Zakonom o CBBiH. Prema podacima iz Bilansa stanja CBBiH za april 2016. godine, pokriće monetarne pasive deviznim rezervama, odnosno pokrivenost domaće valute deviznim rezervama iznosi i više od 100%, tačnije 107,35%. Stabilnost domaće valute nikada nije bila dovedena u pitanje, zahvaljujući, prije svega, predanosti CBBiH da dosljedno i striktno provodi politiku valutnog odbora. Tome u prilog govore mjesečni izvještaji CBBiH, kao i Godišnji izvještaj CBBiH koji odobrava nezavisni vanjski revizor, a usvajaju Predsjedništvo BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Konvertibilnost domaće valute, također, nije upitna – konvertibilna marka može biti konvertovana, odnosno razmijenjena, za euro prema fiksnom kursu u skladu sa Zakonom o CBBiH ili neku drugu valutu, prema važećem kursu, u bilo kojoj komercijalnoj banci u BiH.

Stabilnost monetarnog sistema u svim zemljama zasniva se na povjerenju u kredibilitet monetarne politike i centralne banke. Podrivanje kredibilteta netačnim izjavama, kakve su navedene u Izvještaju CCI, može dovesti do nesagledivih posljedica i nanijeti ogromnu štetu monetarnoj politici i finansijskoj stabilnosti zemlje.

S obzirom na specifične uloge monetarnih institucija, a time i CBBiH, ostajemo otvoreni za saradnju i davanje pojašnjenja o svim aspektima monetarne politike i poslovanja CBBiH.

Newsletter CBBiH