Prihvaćena žalba Centralne banke Bosne i Hercegovine protiv rješenja Općine Centar

19.1.2022

Žalba Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) protiv Rješenja Općine Centar kojim se odbija zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti je prihvaćena kao osnovana. Postupak je vraćen Općini Centar na ponovno odlučivanje.

Neosnovanim odugovlačenjem postupka iznos štete koju trpi CBBiH značajno se povećava

Evidentno je kršenje zakonskih rokova za postupanje po zahtjevu CBBiH te neosnovano i svjesno odugovlačenja postupka koji je u nadležnosti Općine Centar. Zakonski rok, od 15 dana, za izdavanje urbanističke saglasnosti odavno je istekao, a u međuvremenu značajno rastu cijene materijala i usluga u oblasti gradnje, posebno u slučaju složenih projekata izgradnje kakav je i poslovni objekat Glavne jedinice CBBiH. Na ovaj način direktno se i dalje nanosi ozbiljna materijalna šteta CBBiH.

Očekuje se postupanje Općine

CBBiH očekuje da će Općina Centar, postupiti u skladu sa važećim zakonima i planskom dokumentacijom koja je na snazi te da će ispoštovati Rješenje Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Posebno ističemo da je izdavanje urbanističke saglasnosti zakonska obaveza Općine, odnosno načelnika.

Općina Centar nije ispunila uslove po osnovu zahtjeva CBBiH

I pored činjenice da je CBBiH pokazala dobru volju u vezi sa prihvatanjem alternativne lokacije za izgradnju poslovnog objekta Glavne jedinice CBBiH, Općina Centar nije ispoštovala dogovorene uslove. Potvrda tome je i dopis Općine Centar od 10. januara iz kojeg je vidljivo da bi započinjanje procesa zamjene lokacije bio neizvjestan, nesiguran i dugotrajan proces za čiji ishod Općina Centar ne daje nikakvu garanciju. O navedenom CBBiH je blagovremeno obavijestila Općinu Centar.Newsletter CBBiH