Stres testovi solventnosti u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

29.4.2022

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavljuje istraživački rad dostavljen po pozivu za dostavu radova koji CBBiH objavljuje dva puta godišnje. Rad je prošao recenziju od strane tehničkog odbora za ocjenu radova, koji se sastoji od uposlenika CBBiH, članova akademije, i eksperata koji nisu državljani BiH.

Rad opisuje evoluciju testova na stres u CBBiH, kako se oni trenutno provode, i njihov značaj za ocjenu sistemskih rizika u bankarskom sektoru.  Vjerujemo da će akademska i stručna javnost ovaj rad smatrati interesantnim i korisnim, jer na vrlo eksplicitan način govori o značaju testova, usklađenosti pristupa u CBBiH sa trenutnim međunarodnim praksama, i načinu na koji rezultate treba interpretirati. Veća transparentnost u cijelom procesu svakako da doprinosi i boljem razumijevanju informacija koje CBBiH komunicira u svojim redovnim publikacijama sa širom javnošću.  

Zbog međunarodnog karaktera i ciljanih autora, ali i korisnika objavljenih istraživanja, poziv za dostavu radova se objavljuje na engleskom jeziku. Radovi se takođe dostavljaju na engleskom jeziku (rad dostupan na ovom linku)Newsletter CBBiH