Održan sastanak Koordinacije bankarske supervizije

30.6.2023

U Sarajevu je 29.6.2023. godine održan redovni sastanak Koordinacije bankarske supervizije na kojem je podržano usvajanje Metodologije za izračun referentne stope prosječnog troška finansiranja banaka u BiH (RSTF).

Cilj ove Metodologije je da se utvrde referentne vrijednosti prosječnog troška finansiranja banaka koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine i da se domaćim bankama ponudi izbor korištenja ovih stopa, kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom. Korištenjem ovih stopa u slučaju kada se finansiranje vrši pretežno iz domaćih izvora, banke bi bile u mogućnosti bolje upravljati kamatno induciranim kreditnim rizikom, te bi se ublažili rizici po cjelokupnu finansijsku stabilnost, poboljšali uslovi funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, te osigurao viši nivo zaštite korisnika finansijskih usluga i investitora.

Sastankom je predsjedavao guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Senad Softić, a prisustvovali su direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine mr. Jasmin Mahmuzić i direktor Filijale Sarajevo Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine mr. Alma Kešo.Newsletter CBBiH