Platni sistemi u BiH u 2023. godini

2.4.2024

 • Centralna banka Bosne i Hercegovine je u toku 2023. godine uspješno odgovorila svim zadacima kada je u pitanju stabilno funkcionisanje platnih sistema čiji je vlasnik i operater. Kroz platne sisteme izvršeno je 50.822.188 transakcija u vrijednosti od 163.096.124.957 KM, te je zabilježen rast broja i vrijednosti transakcija u odnosu na godinu ranije.
 • Udio prvih pet banaka u broju realizovanih transakcija kroz platne sisteme CBBiH u 2023. godini je bio 56,64% u broju i 50,67% u vrijednosti, i povećan je u odnosu na prethodnu godinu 3,32% u broju i 0,25% u vrijednosti.
 • Od ukupnog broja transakcija, 55% se odnosi na unutarbankarske, a 45% na međubankarske. Posmatrano po vrijednosti, 47% se odnosi na unutarbankarske, a 53% na međubankarske transakcije. 
 • Skoro 2/3 unutarbankarskih transakcija su inicirane papirnim nalozima, dok je samo 1/3 inicirana elektronskim nalozima. Posmatrajući način inicijacije međubankarskih transakcija, na osnovu prikupljenih podataka je evidentno da je papirnim nalozima iniciran skoro isti broj međubankarskih transakcija kao i elektronskim nalozima. 
 • 22 banke u BiH nude elektronsko bankarstvo (mobilno i/ili internet bankarstvo). 
 • Izražen je trend povećanja broja klijenata koji imaju ugovorenu ovu vrstu usluge. Pristup elektronskom bankarstvu, kao ugovorenu vrstu usluge na dan 31.12.2023. godine u BiH je imalo 1.575.942 subjekta, od čega 119.595 pravnih subjekata i 1.456.347 fizičkih lica. 
 • Internet bankarstvo ima 31% subjekata koji imaju elektronsko bankarstvo kao ugvorenu vrstu usluge, dok 69% ima mobilno bankarstvo. 
 • Pravna lica mnogo više koriste internet bankarstvo (82%) u odnosu na mobilno, dok fizička lica više preferiraju mobilno bankarstvo (73%). 
 • 69% transakcija elektronskog bankarstva iniciraju pravna lica, dok 31% fizička lica. Posmatrano po vrijednost transakcija elektronskog bankarstva, 98% vrijednosti se odnosi na transakcije inicirane od strane pravnih lica, dok 2% se odnosi na transakcije inicirane od strane fizičkih lica. 
 • 5 banaka je procesuiralo međubankarske platne naloge zaprimljene u poslovnicama pošta. 
 • Kao i proteklih godina samo 1/3 subjekata sa ugovorenom uslugom elektronskog bankarstva, aktivno koristi te usluge, dok 2/3 subjekata imaju mogućnost korištenja ali ne koriste. Uzimajući u obzir ove činjenice, te općenito masovnu digitalizaciju finansija, a koja uključuje i platni promet, CBBiH je u saradnji sa Svjetskom bankom izradila i objavila “Vodič za digitalna plaćanja”, kao dio aktivnosti CBBiH na polju finansijske edukacije. Vodič je dostupan u digitalnoj formi, te je isti moguće preuzeti: http://fined.cbbh.ba/content/DownloadAttachment/?id=b47d72e3-cb38-4835-b39a-2ad2a369cf64&langTag=bs
 • Kroz sistem klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja sa Srbijom i Crnom Gorom, u kojem učestvuje sedam banaka iz BiH, tokom 2023. godine bh. banke su plasirale 11.655 naloga u vrijednosti EUR 221.290.817.

 Cijeli dokument dostupan je na: LinkNewsletter CBBiH